اخبار و مطالب

آزمایشگاه اشعه ایکس-تعرفه ها

آزمایشگاه اشعه ایکس-تعرفه ها


با تعیین وقت قبلی، همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 15 خدمات زیر را دریافت نمایید:

  • شناسایی نیمه کمی فازهای موجود در نمونه های پودری همراه با ارائه گراف،
  • شناسایی کیفی کانی‌های رسی (انجام تست رس همراه با جداسازی و آماده‌سازی‌های ویژه) 
  • تهیه طیف پراش پرتو ایکس نمونه های پودر در زوایا و پارامترهای پیمایش دلخواه
  • تعیین اندازه ذرات براساس پهنای نصف پیک (FWHM) و براساس رابطه شرر 
  • اندازه گیری LOI

جدول تعرفه خدمات آزمایشگاهی در سال 1394

شرح آزمایش

قیمت (تومان)

شناسایی کیفی رس‌ها (انجام تست رس با آماده‌سازی‌های ویژه)

135/000

انجام XRD همراه با تفسیر و گراف نمونه پودری (نیمه‌کمی)

55/000

تفسیر بدون گراف پودری (نیمه کمی)

50/000

انجام XRD فقط گراف پودری

45/000*

خردایش نمونه با هاون آگات

11/000

اندازه گیری LOI

10/000

کارت ASTM

11/000

فایل UXD

6/000

فایل Area

6/000

* هزینه انجام XRD فقط گراف به ازای زمان 55 دقیقه (یا کمتر) کارکرد دستگاه است. در صورتی که حدود زاوایای درخواستی شما یا پارامترهای پیمایش به گونه‌ایی باشد که زمان آنالیز بیش از 55 دقیقه شود، به تناسب هر 55 دقیقه مبلغ آنالیز 45 هزار تومان افزایش می‌یابد.