اخبار و مطالب

اعضای هیئت علمی-الف-ب

اعضای هیئت علمی-الف-ب


ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 ابراهیمیان آزاده استادیار دانشکده فنی فومن aebrahimian@ut.ac.ir
2 ابری نیا کارن استاد دانشکده مهندسی مکانیک cabrinia@ut.ac.ir
3 ابوالقاسمی حسین استاد دانشکده مهندسی شیمی hoab@ut.ac.ir
4 احمد شعربافی مازیار  استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sharbafi@ut.ac.ir
5 اخایی محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر akhaee@ece.ut.ac.ir
6 اخلاقی فرشاد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد fakhlagh@ut.ac.ir
7 اخوان بهابادی محمدعلی استاد دانشکده مهندسی مکانیک akhavan@ut.ac.ir
8 ارسالی صالحی نسب مصطفی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mersali@ut.ac.ir
9 اساسیان‌کلور ندا استادیار دانشکده فنی فومن  
10 اسدپور مسعود استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر asadpour@ut.ac.ir
12 اسکندری قادی مرتضی استاد دانشکده مهندسی عمران ghadi@ut.ac.ir
11 اسماعیلی خلیل‌سرایی فاطمه استادیار دانشکده فنی فومن f.esmaeili.kh@ut.ac.ir
13 اسماعیلی محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی esmaili@ut.ac.ir
14 اشجعی مهدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک ashjaee@ut.ac.ir
15 اصغری امید دانشیار دانشکده مهندسی معدن o.asghari@ut.ac.ir
16 اصفهانیان وحید استاد دانشکده مهندسی مکانیک evahid@ut.ac.ir
17 اصل سلیمانی ابراهیم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر soleimni@ut.ac.ir
18 اصلانی سهیلا استادیار دانشکده مهندسی معدن saslani@ut.ac.ir
19 افشارنیا سعید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر safshar@ut.ac.ir
20 افشاری اصغر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک afsharia@ut.ac.ir
21 افضلی کوشا علی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر afzali@ut.ac.ir
22 اکبری موسوی سیدعلی اصغر دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد akbarimusavi@ut.ac.ir 
23 الفت علی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر aolfat@ut.ac.ir
24 الله کرم سعیدرضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد akaram@ut.ac.ir
26 امامی نیری محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
27 امیری هادی استادیار دانشکده علوم مهندسی hadi.amiri@ut.ac.ir
28 امینی مهدی استادیار دانشکده مهندسی معدن mamini@ut.ac.ir
25 امینی‌فر فرخ استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر faminifar@ut.ac.ir
31 امینی جلال دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری jamini@ut.ac.ir
29 ایمان عینی حسین دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر imaneini@ut.ac.ir
30 ایران منش سید حسین دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها hiranmanesh@ut.ac.ir
32 ایمان محمدمهدی مربی دانشکده علوم مهندسی miman@ut.ac.ir
33 آخوندزاده هنزایی مهدی استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری makhonz@ut.ac.ir
34 آرایی علیرضا مربی دانشکده مهندسی مکانیک alaraee@ut.ac.ir
35 آرون محمد علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی maaroon@ut.ac.ir
36 آزاده محمدعلی استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها aazadeh@ut.ac.ir
37 آزموده اردلان علیرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری ardalan@ut.ac.ir
38 آسایی بهزاد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر basaei@ut.ac.ir
39 آقابیک ایگلی کیوان استادیار دانشکده مهندسی عمران kayvan.aghabayk@ut.ac.ir
40 آقایی زاده ظروفی رضا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر zoroofi@ut.ac.ir
41 آماده احمدعلی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد amadeh@ut.ac.ir
42 آیت‌الله‌زاده شیرازی فرزاد استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
43 آیتی سیدموسی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.ayati@ut.ac.ir
44 بابازاده عباس استادیار دانشکده مهندسی عمران ababazadeh@ut.ac.ir
45 بابایی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی alireza.babaei@ut.ac.ir
46 باغانی مصطفی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک baghani@ut.ac.ir
47 بایندری مقدم عبدالمجید استادیار دانشکده علوم مهندسی bayandori@ut.ac.ir
48 بحرودی عباس استادیار دانشکده مهندسی معدن bahroudi@ut.ac.ir
49 بخشنده امنیه حسن دانشیار دانشکده مهندسی معدن hbakhshandeh@ut.ac.ir
50 بدیعی پیمان استادیار دانشکده مهندسی عمران pbadiei@ut.ac.ir
51 برگی خسرو استاد دانشکده مهندسی عمران kbargi@ut.ac.ir
52 بنی هاشمی محمدعلی دانشیار دانشکده مهندسی عمران banihash@ut.ac.ir
53 بنی‌اسدی مجید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.baniassadi@ut.ac.ir
56 بهاری محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران mbahari@ut.ac.ir
54 بهرامی آرش استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
55 بهرامی بوده لالو فریبا دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر fbahrami@ut.ac.ir
57 بهرامیان علیرضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی abahram@ut.ac.ir
58 بهرک بهنام استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر bahrak@ut.ac.ir
59 بهمنیار حسین استاد دانشکده مهندسی شیمی hbahmany@ut.ac.ir
60 بهنیا کامبیز دانشیار دانشکده مهندسی عمران cbehnia@ut.ac.ir
61 بی‌طرف مریم استادیار دانشکده مهندسی عمران