اخبار و مطالب

اعضای هیئت علمی-ش-ف

اعضای هیئت علمی-ش-ف


ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 شاطرزاده یزدی زهرا استادیار دانشکده علوم مهندسی  
2 شاکری آزاده استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر shakery@ut.ac.ir
3 شاه آبادی محمود استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر shahabad@ut.ac.ir
4 شاه منصوری وحید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
5 شایگانی اکمل امیر عباس استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر shayegani@ut.ac.ir
6 شریعت پناهی مسعود دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mshariatp@ut.ac.ir
7 شریفی محمدعلی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری sharifi@ut.ac.ir
8 شریعتی نیاسر مجتبی استاد دانشکده مهندسی شیمی mshariat@ut.ac.ir
9 شعاعی امید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر oshoaei@ut.ac.ir
10 شعبانخواه محمود استادیار دانشکده علوم مهندسی shabankhah@ut.ac.ir
11 شفایی تنکابنی سیدضیاءالدین استاد دانشکده مهندسی معدن zshafaie@ut.ac.ir
12 شکاری فرد علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی ashekary@ut.ac.ir
13 شکرچی زاده محمد استاد دانشکده مهندسی عمران shekarch@ut.ac.ir
14 شکوری گنجوی حامد دانشیار دانشکده مهندسی صنایع hshakouri@ut.ac.ir 
15 شکوهمند حسین استاد دانشکده مهندسی مکانیک hshokoh@ut.ac.ir
16 شیبانی سعید استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ssheibani@ut.ac.ir
17 شیخایی صمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sheikhaei@ut.ac.ir
18 صادق آذر مجید استاد دانشکده مهندسی عمران msadegha@ut.ac.ir
19 صادق عمل نیک محسن استاد دانشکده مهندسی صنایع amalnick@ut.ac.ir
20 صادقی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ali reza.sadeghy@ut.ac.ir
21 صادقی کیوان استاد دانشکده مهندسی مکانیک sadeghy@ut.ac.ir 
22 صادقی محمدامین استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
23 صارمی محسن استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد saremi@ut.ac.ir
24 صالح کلیبر صدف استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
25 صالحی زینب استادیار دانشکده مهندسی شیمی zsalehy@ut.ac.ir
26 صالحی دزفولی عبدالرحیم مربی دانشکده علوم مهندسی adezfuli@ut.ac.ir
27 صبّاغیان مریم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر msabbaghian@ut.ac.ir
28 صدایی سولا بهنام استادیار دانشکده مهندسی شیمی sedaee@ut.ac.ir
29 صدر افسانه مربی دانشکده مهندسی شیمی asadr@ut.ac.ir
30 صدرالسادات سیدعلیرضا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
31 صدیق دامغانی‌زاده محمدجعفر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  
32 صراف زاده محمدحسین دانشیار دانشکده مهندسی شیمی sarrafzdh@ut.ac.ir
33 صفرآبادی فراهانی مجید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک msafarabadi@ut.ac.ir
34 صفری سعید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر saeed@ut.ac.ir
35 صفری عبدالرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری asafari@ut.ac.ir 
36 صمدزاد مهدی استادیار دانشکده مهندسی عمران  
37 صمدزادگان فرهاد دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری samadz@ut.ac.ir
38 صنایع پسند مجید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر msanaye@ut.ac.ir
39 صیاد حقیقی محمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sayad@ece.ut.ac.ir
40 ضرغامی رضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی rzarghami@ut.ac.ir
41 طالع ماسوله سیدمهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
42 طالعی‌زاده عطاالله استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها taleizadeh@ut.ac.ir
43 طاهری سیدمحمود استاد دانشکده علوم مهندسی sm_taheri@ut.ac.ir  
44 طاهونی نسیم استادیار دانشکده مهندسی شیمی ntahuni@ut.ac.ir
45 عابدی میثم استادیار دانشکده مهندسی معدن maysamabedi@ut.ac.ir
46 عابدیان روح‌الله استادیار دانشکده علوم مهندسی  
47 عابدینی عباس استادیار گروه مهندسی نقشه برداری aabedeni@ut.ac.ir
48 عارفی حسین استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری hossein.arefi@ut.ac.ir
49 عباسفر علی اعظم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر abbasfar@ut.ac.ir
50 عباسی مژگان استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
51 عباسیان تورج استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر najafabadi@ut.ac.ir
52 عبدالاحد محمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر m.abdolahad@ut.ac.ir
53 عبداللهی هادی استادیار دانشکده مهندسی معدن h_abdollahi@ut.ac.ir
54 عبدی زاده حسین استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد abdizade@ut.ac.ir
55 عزیزی علی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری aazizi@ut.ac.ir
56 عطارنژاد رضا استاد دانشکده مهندسی عمران attarnjd@ut.ac.ir
57 عطایی ابوالقاسم استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد aataie@ut.ac.ir
58 عطایی علی اصغر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک aataee@ut.ac.ir
59 علی عباسپور رحیم استادیار گروه مهندسی نقشه برداری abaspour@ut.ac.ir
60 علیزاده ملفه بیژن استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر b.alizadeh@ut.ac.ir
61 عموعابدینی قاسم دانشیار دانشکده مهندسی شیمی amoabedini@ut.ac.ir
62 غرقانی نرگس استادیار دانشکده علوم مهندسی ghareghani@ut.ac.ir
63 غلامرضایی فاطمه استادیار دانشکده علوم مهندسی   
64 غیاثی رضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران rghiassi@ut.ac.ir
65 فاخر علی دانشیار دانشکده مهندسی عمران afakher@ut.ac.ir
66 فاضلی علی استادیار دانشکده فنی فومن  
67 فاطمی امید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر omid@fatemi.net
68 فاطمی شهره استاد دانشکده مهندسی شیمی shfatemi@ut.ac.ir
69 فتاح‌پور سید وحیدالدین  استادیار دانشکده مهندسی معدن  
70 فتحی پور مرتضی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mfathi@ut.ac.ir
71 فتوره‌چی هومن استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
72 فراهانی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mrfarahani@ut.ac.ir
73 فرجی اسفنگره قادر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ghfaraji@ut.ac.ir
74 فرجی دانا رضا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر reza@ut.ac.ir
75 فرزانگان اکبر دانشیار دانشکده مهندسی معدن farzanegan@ut.ac.ir
76 فرزانه اورنگ استادیار دانشکده مهندسی عمران ofarzane@ut.ac.ir
77 فرزانه سعید استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری  
78 فرنوش محمد مربی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mfarnush@ut.ac.ir
79 فروزنده بهجت دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر bforooz@ut.ac.ir
80 فرهنگی شاهرخ استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر farhangi@ut.ac.ir
81 فرهنگی حسن دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد farhangy@ut.ac.ir
82 فریضه تارا استادیار دانشکده فنی کاسپین  
83 فهیم علی استادیار دانشکده علوم مهندسی a.fahim@ut.ac.ir
84 فیلی هشام استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر hfaili@ut.ac.ir
85 فیض جواد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر jfaiz@ut.ac.ir
86 فیض دیزجی احمد دانشیار دانشکده علوم مهندسی feyzdiz@ut.ac.ir