اخبار و مطالب

اعضای هیئت علمی-ق-م

اعضای هیئت علمی-ق-م


ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 قادری سیدفرید استاد دانشکده مهندسی صنایع ghaderi@ut.ac.ir
2 قاسمی اصفهانی فاطمه استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر fghassemi@ece.ut.ac.ir
3 قاسمی منفرد راد حمیدرضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hghasemi@ut.ac.ir
4 قاسمیه مهدی استاد دانشکده مهندسی عمران mghassem@ut.ac.ir
5 قدّوسیان امین استادیار دانشکده علوم مهندسی a.ghodousian@ut.ac.ir
6 قراباغی مهدی استادیار دانشکده مهندسی معدن gharabaghi@ut.ac.ir
7 قربانی تنها سید امیرکیوان استادیار دانشکده مهندسی عمران ghtanha@ut.ac.ir
8 قربانیان سهرابعلی استادیار دانشکده مهندسی شیمی ghorban@ut.ac.ir
9 قربانی اصل قادر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ghorbani@ut.ac.ir
10 قرئلی کبری استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
11 قلندرزاده عباس دانشیار دانشکده مهندسی عمران aghaland@ut.ac.ir
12 قلی پور یعقوب استاد دانشکده مهندسی عمران ygpoor@ut.ac.ir
13 قمبری محمد استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mgambari@ut.ac.ir
14 کارآموز محمد استاد دانشکده مهندسی عمران karamouz@ut.ac.ir
15 کارگر علیرضا استادیار دانشکده مهندسی معدن  
16 کارگهی مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kargahi@ut.ac.ir
17 کاشانی بزرگ سیدفرشید دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد fkashani@ut.ac.ir
18 کاوند علی استادیار دانشکده مهندسی عمران akavand@ut.ac.ir
19 کبریایی حامد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kebriaei@ut.ac.ir
20 کرامتی عباس استادیار دانشکده مهندسی صنایع keramati@ut.ac.ir 
21 کریم‌پور مراد استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.karimpour@ut.ac.ir
22 کریمی‌پور فرید استادیار گروه مهندسی نقشه برداری fkarimipr@ut.ac.ir
23 کلاهدوز اصفهانی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kolahdouz@ece.ut.ac.ir
24 کلهر احمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
25 کمال مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mehdikamal@ut.ac.ir
26 کمندی علی استادیار دانشکده علوم مهندسی   
27 کراچیان رضا استاد دانشکده مهندسی عمران kerachian@ut.ac.ir
28 کفاشی بابک استاد دانشکده مهندسی شیمی kaffashi@ut.ac.ir
29 کمره ای محمود استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kamarei@ut.ac.ir
30 کوثری فرشاد استاد دانشکده مهندسی مکانیک fkowsari@ut.ac.ir
31 گتمیری بهروز استاد دانشکده مهندسی عمران behrouz.ghatmiri@andra.fr
32 گنجیانی سیدمهدی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ganjiani@ut.ac.ir
33 گیلانی ندا استادیار دانشکده فنی فومن gilani@ut.ac.ir
34 لاهوتی فرشاد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر lahouti@ut.ac.ir
35 لسانی حمید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر lesani@ut.ac.ir
36 لطیفی نمین منوچهر دانشیار دانشکده مهندسی عمران mlatifi@ut.ac.ir
37 مالک شاهرخ استادیار دانشکده مهندسی عمران maalek@ut.ac.ir
38 مانی ورنوسفادرانی اعظم استادیار دانشکده علوم مهندسی   
39 متوّلی مسعود استادیار دانشکده مهندسی عمران masoud.motavalli@empa.ch
40 مجد نیّره استادیار دانشکده علوم مهندسی naymajd@ut.ac.ir 
41 مجدی عباس دانشیار دانشکده مهندسی معدن amajdi@ut.ac.ir
42 محجوب محمد استاد دانشکده مهندسی مکانیک mmahjoob@ut.ac.ir
43 محسنی حسین استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mohseni@ut.ac.ir
44 محمد طاهری محمود دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mtaheri@ut.ac.ir
45 محمدپور اقدم کریم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kaghdam@ut.ac.ir
46 محمدی سمیه استادیار دانشکده علوم مهندسی   
47 محمدی سیامک استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر smohamadi@ut.ac.ir
48 محمدی خاناپشتانی محمد استادیار دانشکده فنی فومن muhammadi_mu@ut.ac.ir
49 محمدی توچایی سهیل استاد دانشکده مهندسی عمران smoham@ut.ac.ir
50 محمدی روشنده جمشید دانشیار دانشکده مهندسی شیمی roshandeh@ut.ac.ir
51 محمودزاده کنی ایرج استاد دانشکده مهندسی عمران imkani@ut.ac.ir
52 محمودی رضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mahmudi@ut.ac.ir
53 محمودی داریان حسین استادیار دانشکده علوم مهندسی hmahmoodi@ut.ac.ir
54 مداح ساداتیه سیدرضا استادیار دانشکده علوم مهندسی srmaddah@ut.ac.ir 
55 مدرسی مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر modarressi@ec.ut.ac.ir
56 مرادزاده علی استاد دانشکده مهندسی معدن a_moradzadeh@ut.ac.ir
57 مرادی سبزوار منوچهر دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر moradih@ut.ac.ir
58 مرادی مجید استادیار دانشکده مهندسی عمران mmoradi@ut.ac.ir
59 مرتضوی یدالله استاد دانشکده مهندسی شیمی mortazav@ut.ac.ir
60 مستوفی نوید استاد دانشکده مهندسی شیمی mostoufi@ut.ac.ir
61 مشیری بهزاد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر moshiri@ut.ac.ir
62 مطهری سیامک استادیار دانشکده مهندسی شیمی smotahari@ut.ac.ir
63 معانی میاندوآب احسان استادیار دانشکده علوم مهندسی   
64 معرفت محمدصادق استاد دانشکده مهندسی عمران mmarefat@ut.ac.ir
65 معصومی ابوالفضل استاد دانشکده مهندسی مکانیک amasomi@ut.ac.ir
66 معصومی ناصر استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر nmasoumi@ut.ac.ir
67 معظمی دارا استاد دانشکده علوم مهندسی dmoazami@ut.ac.ir
68 معماریان حسین استاد دانشکده مهندسی معدن memarian@ut.ac.ir
69 معینی علی دانشیار دانشکده علوم مهندسی moeini@ut.ac.ir
70 مقیمی زند مهدی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mahdimoghimi@ut.ac.ir
71 ملکان مهدی استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mmalekan@ut.ac.ir
72 منتظری نمین مسعود استادیار دانشکده مهندسی عمران mnamin@ut.ac.ir
73 منصف حسن استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر hmonsef@ut.ac.ir
74 منصورپور زهرا استادیار دانشکده مهندسی شیمی mansourp@ut.ac.ir
75 موسوی سیدحامد استادیار دانشکده فنی کاسپین mhmousavi@ut.ac.ir
76 موسوی مشهدی محمود استاد دانشکده مهندسی مکانیک mmosavi@ut.ac.ir
77 موسوی مهدی دانشیار دانشکده مهندسی معدن mmoosavi@ut.ac.ir
78 موسویان سیدمحمدعلی استاد دانشکده مهندسی شیمی moosavian@ut.ac.ir
79 مهاجرزاده سیدشمس الدین استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mohajer@ut.ac.ir
80 مهدوی نژاد رمضانعلی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mahdavin@ut.ac.ir
81 مهرنیا محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی mmehrnia@ut.ac.ir
82 مهنما مریم استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
83 مهینی حمید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
84 میرزاده سلطان پور حامد استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hmirzadeh@ut.ac.ir
85 میرزایی سایه استادیار دانشکده علوم مهندسی   
86 میرقادری سیدرسول استادیار دانشکده مهندسی عمران rmirghaderi@ut.ac.ir
87 میرمحمدی میرصالح استادیار دانشکده مهندسی معدن m.mirmohammadi@ut.ac.ir
88 میرقاسمی علی اصغر استاد دانشکده مهندسی عمران aghasemi@ut.ac.ir