اخبار و مطالب

اعضای هیئت علمی-پ-ذ

اعضای هیئت علمی-پ-ذ


ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 پرویزی علی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
2 پلاسی مسعود دانشیار دانشکده مهندسی عمران mpalas@ut.ac.ir
3 پنجه شاهی محمدحسن استاد دانشکده مهندسی شیمی mhpanj@ut.ac.ir
4 پورفتح مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر pourfath@ece.ut.ac.ir
5 پورمحمدنامور مهرزاد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
6 پهلوانی پرهام استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری pahlavani@ut.ac.ir
7 پیش بین سیدمحمدحسن استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد pishbin@gmail.com
8 تابش مسعود استاد دانشکده مهندسی عمران mtabesh@ut.ac.ir
9 ترابی سیدعبدالرضا استادیار دانشکده علوم مهندسی   
10 ترابی سید علی استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها satorabi@ut.ac.ir
11 ترابی انگجی محمود دانشیار دانشکده مهندسی شیمی mtorabi@ut.ac.ir
12 تقدس حسین استادیار دانشکده مهندسی عمران taghaddos@gmail.com
13 تقی یاره فتانه دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ftaghiyar@ut.ac.ir
14 توکلان مهدی استادیار دانشکده مهندسی عمران mtavakolan@ut.ac.ir
15 توکلی امید استادیار دانشکده مهندسی شیمی otavakoli@ut.ac.ir
16 توکلی مقدم رضا استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها tavakoli@ut.ac.ir
17 جعفرآبادی آشتیانی شاهین استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sashtiani@ut.ac.ir
18 جعفری آزاده استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
20 جعفری امان آبادی سیدحسن استاد دانشکده مهندسی شیمی shjafari@ut.ac.ir
21 جلالی فراهانی فرهنگ استاد دانشکده مهندسی شیمی fjlali@ut.ac.ir
22 جمشیدی آرتا امیر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر Arta.jamshidi@ece.ut.ac.ir
23 جمیلی امین استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها a_jamili@ut.ac.ir
24 جوادی علی یار استادیار دانشکده مهندسی شیمی javadi.aliyar@ut.ac.ir
25 جوزانی کهن گلناز استادیار دانشکده مهندسی معدن  
26 جولای فریبرز استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها fjolai@ut.ac.ir
27 چینی سیدفرشید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
28 حاجی آقا بزرگی علی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها alibozorgi@ut.ac.ir
29 حاجی یخچالی سیامک استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها yakhchali@ut.ac.ir
30 حامدی محسن استاد دانشکده مهندسی مکانیک mhamedi@ut.ac.ir
31 حائری یزدی محمدرضا استاد دانشکده مهندسی مکانیک myazdi@ut.ac.ir
32 حبیبی پارسا محمد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mhparsa@ut.ac.ir
33 حداد محمدجعفر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
34 حسن‌زاده عاطفه استادیار دانشکده فنی فومن و کاسپین  
35 حسنلو مهدی استادیار گروه مهندسی نقشه برداری hasanlou@ut.ac.ir
36 حسین‌پور نگهدار استادیار دانشکده مهندسی شیمی nhosseinpour@ut.ac.ir
37 حسینی رشاد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر reshad.hosseini@ut.ac.i
38 حسین زاده دهکردی غلامعلی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ghzadeh@ut.ac.ir
39 حسینی سیدمحمدفاروق دانشیار دانشکده مهندسی معدن mfarogh@ut.ac.ir
40 حسینی عبدالله استادیار دانشکده مهندسی عمران hosseiniaby@ut.ac.ir
41 حسینیان سراجه لو اکرم استادیار دانشکده علوم مهندسی hoseinian@ut.ac.ir
42 حقیقی‌یزدی مجتبی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mohaghighi@ut.ac.ir
43 حکیم پور فرشاد استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری fhakimpour@ut.ac.ir 
44 حلاجی ثانی احمد استادیار دانشکده فنی کاسپین hallaj@ut.ac.ir
45 حمزه نوا قدرت الله مربی دانشکده مهندسی مکانیک hamzehnava@ut.ac.ir
46 حمیدی علی اصغر استاد دانشکده مهندسی شیمی aahamidi@ut.ac.ir
47 حنفی‌زاده پدرام استادیار دانشکده مهندسی مکانیک hanafizadeh@ut.ac.ir
48 حیدری جعفر استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها j.heydari@ut.ac.ir
49 حیدرزاده سهی محمود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mhsohi@ut.ac.ir
50 خادمی نوید استادیار دانشکده مهندسی عمران navid.khademi@ut.ac.ir
51 خان محمدی محمد استادیار دانشکده مهندسی عمران mkhan@ut.ac.ir
52 خجسته علی استادیار دانشکده علوم مهندسی akhojasteh@ut.ac.ir
53 خدادادی عباسعلی استاد دانشکده مهندسی شیمی khodadad@ut.ac.ir
54 خدیو پارسی پریسا استادیار دانشکده مهندسی شیمی kparsi@ut.ac.ir
55 خسروی رامتین استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rkhosravi@ece.ut.ac.ir
56 خسروی محمدحسین استادیار دانشکده مهندسی معدن mh.khosravi@ut.ac.ir
57 خونساری احمد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر akhonsari@ut.ac.ir
58 دادرس جوان فرزانه استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری  
59 دانش مهر علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک daneshmehr@ut.ac.ir 
60 داورپناه مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر m.davarpanah@ut.ac.ir
61 دلاور محمودرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری mdelavar@ut.ac.ir
62 دولتشاهی پیروز محرّم دانشیار دانشکده مهندسی عمران mdolat@ut.ac.ir
63 دولتی ارده جانی فرامرز استاد دانشکده مهندسی معدن fdoulati@ut.ac.ir
64 دهقانیان چنگیز استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد cdehghan@ut.ac.ir
65 دهملائیان مجتبی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر m.dehmollaian@ut.ac.ir
66 ذاکرزاده محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک zakerzadeh@ut.ac.ir