اخبار و مطالب

اعضای هیئت علمی (ر-س)

اعضای هیئت علمی (ر-س)


ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 راثی زاده غنی جعفر دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد jghani@ut.ac.ir
2 راستگو قمصری عباس استاد دانشکده مهندسی مکانیک arastgo@ut.ac.ir
3 راستی ویسی حیدر استادیار گروه مهندسی نقشه برداری hrasti@ut.ac.ir
4 راشدمحصّل جلیل آقا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر jrashed@ut.ac.ir
5 راشدی حمید دانشیار دانشکده مهندسی شیمی hrashedi@ut.ac.ir
6 رایگان شهرام دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد shraygan@ut.ac.ir
7 ربّانی مسعود استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها mrabani@ut.ac.ir
8 ربیعی امیرمسعود استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rabiei@ut.ac.ir
9 رجایی سلماسی فرزاد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر frajaei@ut.ac.ir
10 رجبی هامانه مهدی استادیار دانشکده مهندسی شیمی rajabi@ut.ac.ir 
11 رحامی حسین دانشیار دانشکده علوم مهندسی hrahami@ut.ac.ir
12 رحیمیان محمد استاد دانشکده مهندسی عمران rahimian@ut.ac.ir
13 رحیمی کیان اشکان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر arkian@ut.ac.ir
14 رحیمیان محمدحسن دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک rahimyan@ut.ac.ir
15 رزمی جعفر استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها jrazmi@ut.ac.ir
16 رسایی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی شیمی mrasaei@ut.ac.ir
17 رستمی بهزاد استادیار دانشکده مهندسی شیمی brostami@ut.ac.ir
18 رشچی فرشته دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rashchi@ut.ac.ir
19 رضایی کامران دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها krezaie@ut.ac.ir
20 رفیعی دهخوارقانی رضا استادیار دانشکده مهندسی عمران  
21 رمضانیان پور امیرمحمد استادیار دانشکده مهندسی عمران ramezanian@ut.ac.ir
22 رومینا رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد roumina@gmail.com
23 رهگذر مسعود استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rahgozar@ut.ac.ir
24 ریاحی سیاوش استادیار دانشکده مهندسی شیمی riahi@ut.ac.ir
25 ریاسی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ariasi@ut.ac.ir
26 رییسی دهکردی مهرداد دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mraisee@ut.ac.ir
27 زارعی هنزکی عباس استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد zareih@ut.ac.ir 
28 زاهدی پیام استادیار دانشکده مهندسی شیمی phdzahedi@ut.ac.ir
29 زمانی سیروس استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد c.zamani@ut.ac.ir
30 زهرایی بنفشه دانشیار دانشکده مهندسی عمران bzahraie@ut.ac.ir
31 زهرایی سیدمهدی استاد دانشکده مهندسی عمران mzahrai@ut.ac.ir
32 ستاره دان سیدکمال الدین دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ksetareh@ut.ac.ir
33 ستوده قره باغ رحمت استاد دانشکده مهندسی شیمی sotudeh@ut.ac.ir
34 سجادی بهرنگ استادیار دانشکده مهندسی مکانیک bsajadi@ut.ac.ir
35 سراجیان مارالان محمدرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری sarajian@ut.ac.ir
36 سعادت سرشت محمد استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری msaadat@ut.ac.ir 
37 سلطانی رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rsoltani@ut.ac.ir
38 سلطانی ناصر استاد دانشکده مهندسی مکانیک nsoltani@ut.ac.ir
39 سلطانیان زاده حمید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر hszadeh@ut.ac.ir
40 سنایی زینب استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر z.sanaee@ut.ac.ir
41 سنگری محمدصادق استادیار دانشکده مهندسی شیمی mssangari@ut.ac.ir
42 سید ابراهیمی سید علی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد saseyyed@ut.ac.ir
43 سیدفخرآبادی میرمسعود استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.fakhrabadi@ut.ac.ir