اخبار و مطالب

هیئت علمی علوم پایه مهندسی

هیئت علمی علوم پایه مهندسی


 

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه
1 ایمان محمدمهدی مربی
2 بایندری مقدم عبدالمجید استادیار
3 حسینیان سراجه لو اکرم استادیار
4 خجسته علی استادیار
5 رحامی حسین استادیار
6 صالحی دزفولی عبدالرحیم مربی
7 صرافین اردبیلی محسن مربی
8 طاهری سیدمحمود دانشیار
9 فیض دیزجی احمد دانشیار
10 قدّوسیان امین استادیار
11 قلی زاده کلخوران حسین استادیار
12 مجد نیّره استادیار
13 محمودی داریان حسین استادیار
14 مداح ساداتیه سیدرضا استادیار
15 معظمی دارا استاد
16 معینی علی دانشیار