اخبار و مطالب

کارکنان

کارکنان


 

ردیف نام خانوادگی نام محل خدمت شغل تصدی
1 ابدالی محمد دانشکده مهندسی عمران کارشناس
2 ابراهیمی لیلا معاونت پژوهشی کارشناس
3 احسانی سید داود کتابخانه پردیس مرکزی کارمند کتابخانه
4 احسنی خیابانی فریبا دانشکده علوم مهندسی کارشناس تحصیلات تکمیلی
5 احسنی خیابانی محمد دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
6 احمدی جعفر دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
7 احمدی الهه انستیتو مهندسی نفت مسئول سایت
8 احمدی خطیر مونا دانشکده مهندسی عمران کارشناس دفتر ریاست
9 اختری ناهید دفتر نشریه کارشناس نشریه
10 اخلاقی میرطاهر دانشکده مهندسی مکانیک کارپرداز
11 ارفعی چنگیز دانشکده مهندسی عمران تکنسین آزمایشگاه
12 اروئی داود دانشکده مهندسی عمران کارشناس تحصیلات تکمیلی
13 اسدشیر اسداله انفورماتیک پردیس 2 کارشناس 
14 اسدمیگونی حمیده امور مالی کارشناس
15 اسکندری مژگان معاونت آموزشی اپراتور
16 اسکندری سمیه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس
17 اسکندری طاهر معاونت اداری مالی مسئول دفتر
18 اسماعیلی زینب دانشکده مهندسی شیمی کاردان آموزش
19 اسماعیلی خانسری فرزانه دانشکده مهندسی معدن کارشناس
20 اسماعیلی راد محمدصادق دانشکده مهندسی شیمی کارشناس کامپیوتر
21 اصغری مریم معاونت آموزشی کارشناس دفتر سنجش و نظارت
22 اکبری حسنیه دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آموزش
23 اکبری زهرا دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
24 اکرمی فرناز انستیتو مهندسی نفت کارشناس آموزشی و پژوهشی
25 امیری شیراز فرزانه دانشکده فنی کاسپین  کاردان امور مالی
26 امینی چوکامی فاطمه معاونت آموزشی اپراتور
27 امیری شیراز رسول دانشکده مهندسی شیمی کارشناس مرکز کامپیوتر
28 ایرانی سودرجانی فاطمه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس تحصیلات تکمیلی
29 ایمن ارشادی سعیده دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کاردان آموزش
30 ایرانی فاطمه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس
31 ایمان بخش محمد دفتر فنی کارشناس
32 ایوزیان فرزانه امور مالی مسئول دفتر
33 آتشجامه آقامعلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مسئول انبار
34 آجورلو حسن امور مالی کارشناس حسابدار
35 آجورلو محمدرضا معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
36 آزاده مجید دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه
37 آزمون اعظم دانشکده فنی کاسپین  کارمند امور مالی
38 آقا شاهی علی اکبر امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی نامه رسان
39 آقامحسنی فشمی حسین امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی کمک انباردار
40 آقایی زهرا دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
41 آل خمیس پرستو معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس
42 بابالو مهدی انفورماتیک پردیس مرکزی کارشناس 
43 بانژاد مرجان معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی
44 بخشی نژاد ویدا دانشکده فنی کاسپین مسئول سایت کامپیوتر
45 بستانی علیرضا دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
46 بشارتی گیوی زهرا دانشکده مهندسی مکانیک کمک کارشناس آموزش
47 بشارتی گیوی افشین دانشکده مهندسی نقشه‌برداری تکنسین
48 بهادرانی پرستو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مسئول دبیرخانه
49 بهرامی شیوا دانشکده علوم مهندسی کارشناس آموزش
50 بهرامی کبری معاونت آموزشی کاردان خدمات آموزشی
51 بهمن آبادی مسعود کتابخانه جامع پردیس 2 کارشناس کتابداری
52 بهنام بهناز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آموزش
53 بیابانی زهرا دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مسئول دفتر ریاست
54 بی غم روزبه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ناظر خدمات
55 بیداقی احد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری کارشناس آموزش
56 پرتوی شایان اکرم حوزه ریاست رئیس دفتر
57 پرندوش علیرضا امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی راننده
58 پهلوان باقر هوشنگ امور پشتیبانی و فنی پردیس  نامه‌رسان
59 پورابراهیمی فومنی مریم دانشکده فنی فومن مسئول امور مالی
60 پورداداش سنگده محمدرضا دانشکده فنی کاسپین کارشناس
61 پورعبدالهی سمیه دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آز شیمی
62 پورعلی مینا امور مالی مسئول دفتر
63 پورقاسم احسان معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس
64 پورقاسم کمیل دانشکده فنی فومن و کاسپین مسئول حراست
65 پورمحمد شهریار  معاونت دانشجویی و فرهنگی  کارشناس
66 پورمحمد مهین دخت دانشکده فنی کاسپین مسئول خوابگاه دختران
67 پورمند یدالله دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
68 پورمهدی ابراهیم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس سایت کامپیوتر
69 پوینده طاهره دانشکده مهندسی نقشه‌برداری مسئول دفتر
70 ترکانی مریم دفتر فنی کاردان دفتر فنی
71 تقی خانی نیک زاد آموزشهای تخصصی کارشناس
72 تقی دخت رهقی محمد رضا روابط عمومی رئیس روابط عمومی
73 توکلی یرکی رزیتا معاونت تحصیلات تکمیلی اپراتور
74 توکلی یرکی فاطمه امور اداری و رفاه مسئول دفتر
75 جالو مهدی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ناظر تاسیسات
76 جبلی مروارید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
77 جعفرنژادی فاطمه معاونت پژوهشی کارشناس
78 جعفری نیکی ارخ مژگان  دانشکده مهندسی شیمی کمک کارشناس
79 جعفری امیرمحمد امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 کارشناس
80 جلالی میرکاظم دانشکده علوم مهندسی مسئول آزمایشگاه
81 جلالی خطیبی پروین معاونت پژوهشی رئیس اداره پژوهش های بنیادی
82 جلیلوند محمدکرم امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی کارپرداز
83 جلیلوند نسرین معاونت آموزشی کمک کارشناس خدمات آموزشی
84 جمشیدی فاطمه روابط عمومی کارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
85 جمشیدی لیلا امور مالی کارشناس قراردادها
86 جنتی حمید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
87 جهانبخش سیامک معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی
88 جهاندیده اکبر دانشکده علوم مهندسی کارشناس آزمایشگاه
89 جهانگیری هادی دانشکده فنی فومن امین اموال
90 جوادی حمید حراست رئیس حراست پردیس
91 جوزی سیدکمال دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس کارگاه ریخته گری
92 چیمه حسینعلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
93 حاجی حسینی طاحونه اعظم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد مسئول دفتر ریاست
94 حاجی حسینی طاحونه اقدس انستیتو مهندسی نفت کارشناس
95 حبیب‌الهی مصطفی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
96 حجی بتول معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس شاهد و ایثارگر
97 حسن آبادی فرهاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
335 حسن‌نژاد سمیه دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
98 حسنی معصومه دانشکده مهندسی شیمی کارشناس معاونت پژوهشی
99 حسینی مهری سادات معاونت آموزشی کارشناس آموزش
100 حسینی سید افضل دانشکده فنی فومن  کارشناس
101 حسینی سید رسول دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه
102 حسینی سیدمجتبی دانشکده مهندسی معدن کارمند آزمایشگاه
103 حسینی سیدمحسن دانشکده علوم مهندسی کارشناس آزمایشگاه
104 حسینی فروغ السادات معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس
105 حقیقت لیلا دانشکده فنی فومن مسئول دفتر ریاست
106 خادم حضرت عباس عباس دانشکده مهندسی مکانیک تکنسین آزمایشگاه
107 خادمی ارده حافظ دانشکده فنی کاسپین تاسیسات
108 خانپور فرهنگ امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی  مسئول امور پشتیبانی و فنی
109 خزلی امیر دانشکده فنی فومن  مسئول امور عمومی
110 خواجه زاده هومن دانشکده مهندسی معدن مسئول دفتر
111 خودکاری حوریه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس مرکز کامپیوتر
112 خوش‌اقبال محمد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری مسئول کارگاه
113 خیاط ماهر مهدی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کتابدار
114 داستانگو هادی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس
115 داستانی امید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
116 درجزی دولق مرتضی معاونت آموزشی  کارشناس
117 دستمالچی تبریزی هنگامه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس پژوهشی
118 دهقان زاده بورستان نرگس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها مسئول دفتر
119 دهقان منشادی نسترن معاونت آموزشی کارشناس آموزش
120 دولتشاهی علی انستیتو مهندسی نفت مسئول امور اداری
121 ذوقی شهرام دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
122 ذوقی شیرین امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
123 ربانی ملوک  معاون دانشجویی  مسئول دفتر
124 رجب پور ابراهیم موسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهی حسابدار
125 رجبی جعفر دانشکده فنی کاسپین  کارمند
126 رجبی شیرین دفتر برنامه ریزی و نظارت کارشناس
127 رجبی لطیف روابط عمومی مسئول سالن های پردیس مرکزی
128 رحمانی مریم کتابخانه جامع پردیس 2  مسئول نشریات
129 رحمانی داود دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
130 رستگار محمد امین دانشکده فنی کاسپین  امور خوابگاه پسران
131 رستگار مرضیه معاونت پژوهشی کارشناس
132 رستمی بهزاد معاونت آموزشی کارشناس آموزش
133 رسولی املشی مرضیه  کتابخانه جامع پردیس 2  مسئول بخش فهرست‌نویسی
134 رضاپور عبدالرحیم معاونت آموزشی کارشناس 
135 رضایی زبیده امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 متصدی امور دفتری
136 رضایی مرجان دانشکده علوم مهندسی کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2
137 رضایی شیما دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
138 رقت مهناز دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
139 رمضانپور رمضانعلی امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی مسئول اداره اموال فنی
140 رمضی محمدعلی دانشکده مهندسی معدن کارپرداز
141 رموزی سلمان دانشکده مهندسی شیمی کارپرداز
142 زارع حمید دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
143 زارعی راحله  معاونت پژوهشی  کارشناس امور پژوهشی
144 زاهدی امیری مرتضی روابط عمومی کارشناس انتشارات و تبلیغات
145 زنجانی محبوبه دانشکده مهندسی مکانیک مسئول دفتر
146 زهره وند جعفر امور مالی کارشناس حسابداری
147 زهره وند محمدجلال انفورماتیک پردیس 2 سرپرست مرکز انفورماتیک
148 سادات مقرب سیده میترا دانشکده فنی کاسپین متصدی خوابگاه دختران
149 سارویی مینو معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس
150 سانی خانلی مرضیه معاونت آموزشی مسئول بایگانی
151 ساورسفلی نصیبه معاونت تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی
152 سرداری خطبه‌سرا نادر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس
153 سعادتی فرحناز معاونت آموزشی معاون اداره خدمات آموزشی
154 سلیمانی فاطمه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها کاردان آموزش
155 سلیمی حجت آبادی محمدعلی دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
156 سنکی شیما دانشکده مهندسی عمران کارشناس تحصیلات تکمیلی
157 سهرابی بیگ زاد محله علیرضا دانشکده فنی کاسپین کارپرداز
158 سوری محمدحنیفه   کتابخانه جامع پردیس 2  انتظامات
159 سیدان خطبه سرا سیدحسن دانشکده فنی کاسپین  کارمند امور اداری
160 سیرایی علی امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی امین اموال
161 سیف‌علی ژاله معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون
162 سیرایی جواد امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی ناظر تاسیسات
163 شجاعی نوروزعلی امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی کارمند دبیرخانه
164 شریفی ویسمانی لیلا معاونت تحصیلات تکمیلی رئیس
165 شفارودی آنیتا دانشکده مهندسی شیمی کارشناس
166 شفیعی احد موسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهی کارشناس آزمایشگاه
167 شکوری رقیه معاونت آموزشی مسئول دفتر
168 شکوری علیرضا دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
169 شکرزاده مریم دانشکده مهندسی معدن کارشناس آزمایشگاه
170 شکوری رضا دانشکده فنی کاسپین مسئول تأسیسات
171 شکوری فرشید دانشکده فنی کاسپین راننده
172 شهبازی ناهید دانشکده فنی کاسپین مسئول کتابخانه
173 شیرازی حسن دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
174 شیربان ساسی لیلا دفتر ارزیابی آموزش کارشناس
175 صابری‌خواه الهام دانشکده فنی فومن کارشناس آزمایشگاه
176 صادقی سعید  معاونت تحصیلات تکمیلی کارشناس 
177 صادقی گنجه نرگس کتابخانه پردیس مرکزی کارشناس کتابخانه
178 صادقی  سمیه کتابخانه جامع پردیس 2 مسئول بخش امانات
179 صادقی نائینی مهدی انستیتو مهندسی نفت کارشناس آزمایشگاه
180 صالح غفاری مسعود دانشکده مهندسی متالورژی و مواد تکنسین کارگاه ریخته گری
181 صالح‌پور علیرضا دانشکده مهندسی شیمی معاون اداری و مالی
182 صالحی فاطمه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
183 صحیفی کورش امور اداری و رفاه کارشناس
184 صفرعلی‌زاده جمشید دانشکده فنی فومن مسئول تأسیسات
185 صفری معصومه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کتابدار
186 صیفی علی اصغر معاونت آموزشی کارشناس آموزش
187 طاهری عصمت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد تحصیلات تکمیلی
188 طاهری بهنام انفورماتیک پردیس 2 کارشناس 
189 طباطبایی منیره معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی
190 طبایی عقدایی سید محسن دانشکده علوم مهندسی کارشناس کامپیوتر
191 عادلی لگموج عزیز دانشکده مهندسی متالورژی و مواد انباردار
192 عارفی پشتیری مقدم صغری دانشکده فنی کاسپین متصدی خوابگاه دختران
193 عاشری نژاد اصغر دانشکده مهندسی شیمی مسئول دفتر
194 عباس تقی فاطمه کتابخانه پردیس مرکزی کارشناس کتابخانه
195 عباسی مریم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس کامپیوتر
196 عباسی روشنده شهرام دانشکده فنی کاسپین انتظامات
197 عباسی مزرعه شاهی داود دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تکنسین
198 عباسی پیمان دانشکده فنی کاسپین مسئول تأسیسات
199 عبدالمالکی رضا امور مالی معاون حسابداری پژوهشی
200 عبدی نژاد شهین دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
201 عدل پور مهناز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مسئول مرکز کامپیوتر
202 عزیزی فر رضا امور مالی معاون (کارشناس حسابداری)
203 عسگری فاطمه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کمک کارشناس
204 عسگری وصال جواد دانشکده مهندسی مکانیک کاردان کارگاه مکانیک
205 عظیمی سیده فریبا امور مالی کارشناس حسابداری
206 علایی هاشم امور پشتیبانی و فنی پردیس 2  اپراتور
207 علیزاده محمد تقی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول سلف دانشجویی
208 علی‌زاده مدنی مهدیه امور مالی کارشناس حسابداری
209 علی‌یاری محمد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رئیس امور عمومی
210 علی‌اکبری سمیه معاونت تحصیلات تکمیلی کارشناس امور دانشجویان نوبت دوم
211 غرب علی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کمک کارشناس
212 غفاری ملیحه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها کارشناس 
213 غفوری مینو کتابخانه پردیس 2 کارشناس کتابدار
214 غلام جعفری رقیه امور اداری و رفاه کارشناس
215 غلامی دوست الهه دانشکده فنی کاسپین مسئول دفتر آموزش
216 فاتح رضا معاونت آموزشی متصدی امور دفتری و پیگیری
217 فتاحی مریم کتابخانه جامع پردیس 2 مسئول بخش امانات
218 فراهانی شاه آبادی فرحناز معاونت پژوهشی مسئول دبیرخانه
219 فرجی پروین  انفورماتیک پردیس 2 تکنسین کامپیوتر
220 فرجی رضا انستیتو مهندسی نفت حسابدار انستیتو نفت
221 فرخ نژاد ناهید کتابخانه پردیس مرکزی کارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
222 فردوسی مرتضی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
223 فرشیان افسانه دانشکده مهندسی معدن کارشناس سایت کامپیوتر
224 فروزانی نوشین  کتابخانه جامع پردیس 2  معاون
225 فروغی فرشاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس پژوهشی
226 فریدخواه فاطمه دانشکده فنی فومن مسئول امور آموزشی
227 فطرس ستاره دفتر نشریه کارشناس
228 فیض آبادی الهه  معاونت پژوهشی  کارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
229 قازانچایی محبوبه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
230 قاسم نژاد  مهرداد امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 کارشناس امور فنی
231 قاسمی خسرو دانشکده مهندسی شیمی متصدی امور دفتری
232 قاسمی احمد حراست کاردان
233 قاسمی فرشته حوزه ریاست اپراتور 
234 قباخلو عادله دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس
235 قربانی دره زنگی فریبرز امور مالی حسابدار
236 قرچه بیدختی پری رو انستیتو مهندسی نفت کارشناس کتابدار
237 قزل آیلر معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس
238 قزلباش زینب دانشکده فنی فومن رئیس کتابخانه
239 قسمت پور فرشته دانشکده فنی کاسپین مسئول دفتر ریاست
240 قطبی گنابادی زهره  معاونت آموزشی کارشناس دفتر سنجش و نظارت
241 قلی زاده بیرون مهری دفتر نشریه کارشناس نشریات پردیس
242 قلی زاده بیرون نیلوفر دانشکده مهندسی عمران مسئول دفتر
243 قنبرزاد دشتی مینو دانشکده مهندسی معدن کارشناس آزمایشگاه
244 کاسب مولود دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها کارشناس آموزش
245 کربلایی مهریزی طیبه امور اداری و رفاه رئیس امور اداری و رفاه
246 کریمی ابوالفضل دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
247 کریمی علی دانشکده مهندسی مکانیک مسئول امور عمومی و آموزش
248 کریمی مهدی امور اداری و رفاه بایگان امور اداری و رفاه
249 کوثری سمیه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مسئول دفتر پژوهشی
250 کیانی آزاد احسان انفورماتیک پردیس 2 کارشناس 
251 کاظمی اعظم دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
252 کربلایی آزاده دانشکده مهندسی مکانیک مسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزش و تحصیلات تکمیلی
253 کردفروشانی وحید امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 کمک انباردار
254 کردی محمد انستیتو مهندسی خودرو کارشناس
255 کریمی حمیده دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آموزش
256 کریمی محمد حسن دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
257 کیانی فرد الهه  دانشکده مهندسی معدن کارشناس آموزش
258 لاجی زاد شیل سر رضا دانشکده فنی کاسپین مسئول تأسیسات
259 لاجی زاد شیل سر مجید دانشکده فنی کاسپین امین اموال
260 مافی حسن دانشکده مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه
261 متقیان مهدی دانشکده مهندسی مکانیک سایت کامپیوتر
262 محتشم نجمه موسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهی کارشناس
263 محتشمیان سیده حدیثه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش
264 محرمی زارع محمد دانشکده علوم مهندسی کاردان مرکز کامپیوتر
265 محسنی سلمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارمند
266 محمود آبادی حسن معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول امور ورزشی پردیس
267 مرادی سالاری سیدامین روابط بین الملل کارشناس
268 مراقی شهلا معاونت آموزشی رئیس اداره آموزش
269 مرتضوی فریبا امور مالی کارشناس حسابداری
270 مستشاری سیده زهرا دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
271 مسگری تقی دانشکده مهندسی عمران کارشناس مرکز کامپیوتر
272 مشکی دشت میان آرمین دانشکده فنی کاسپین راننده
273 مشکی دشت میان سهراب دانشکده فنی کاسپین کارمند امور دفتری
274 مصطفی زاده منصور دانشکده مهندسی معدن کارشناس آزمایشگاه
275 مطلب زاده پژمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس کامپیوتر
276 مطلوبی پریسا دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
277 مظلوم رسول معاونت پژوهشی کارشناس مسئول پژوهشی
278 معظمی لیلا دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
279 معظمی مرضیه معاونت آموزشی کارشناس
280 معظمی گودرزی حمیدرضا امور مالی حسابدار
281 معظمی گودرزی فاطمه دانشکده مهندسی عمران کارشناس آموزش
282 معین کامیار امور فنی و پشتیبانی پردیس  مسئول سلف اساتید
283 مقدسیان رخساره دانشکده مهندسی شیمی کارشناس
284 مقدم راد سهیلا کتابخانه پردیس مرکزی کارشناس مسئول
285 مقدمی فاطمه دانشکده فنی کاسپین کارشناس آموزش
286 مقدمی مهرداد دانشکده فنی کاسپین مسئول امور اداری
287 مقیم علی‌آبادی هوشیار دانشکده فنی فومن کارشناس آزمایشگاه
288 مقیمی شعار سوگل امور اداری و رفاه مسئول حضور و غیاب
289 مولایی راشد دانشکده فنی فومن کارپرداز
290 میرزایی فشمی رضا امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی نامه رسان
291 میرزایی فشمی معصومه دانشکده علوم مهندسی مسئول دفتر
292 میری سیدعظیم دانشکده فنی کاسپین مسئول نقلیه
293 مینایی میثم دانشکده مهندسی عمران کارشناس مرکز کامپیوتر
294 میرمحمدی نیره السادات دانشکده مهندسی معدن کارشناس آموزش
295 میری مهدی دانشکده فنی کاسپین اپراتور مرکز کامپیوتر
296 نادرعلی قربانعلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه
297 نادری سیروس دانشکده فنی کاسپین مسئول انتظامات
298 نائبی حمیدرضا معاونت دانشجویی و فرهنگی ناظر سلف‌های دانشجوئی
299 نباتی حمیده دانشکده علوم مهندسی کمک کارشناس آموزش
300 نجف‌پور نصرت امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی نامه رسان
301 نجفی حسین دانشکده علوم مهندسی تکنسین آزمایشگاه
302 ندایی رودپشتی مریم دانشکده مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه
303 نژادعلیجانی دافچاهی طیب رئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 رئیس امور پشتیبانی و فنی
304 نصیری صادقلو حمید دانشکده علوم مهندسی تکنسین آزمایشگاه فیزیک
305 نصیری صالح فریبرز دانشکده مهندسی شیمی حسابدار
306 نصیری صالح گیتا دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس تحصیلات تکمیلی
307 نظری اعظم معاونت آموزشی   کارشناس
308 نعمتی حکمت دانشکده مهندسی معدن کارشناس آزمایشگاه
309 نعمتی مریم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس
310 نعیمی محجوبه کتابخانه پردیس مرکزی معاون
311 نعیمی مکرم مریم معاونت آموزشی بایگان
312 نقدی ارده بهمن دانشکده فنی کاسپین اپراتور
313 نقوی هیبتی فردین دانشکده فنی فومن مسئول روابط عمومی
314 نقی زاده قادر امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی پیگیری امور پشتیبانی و سلف اساتید
315 نوازنی بابک دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه
316 نوآذر زهرا دانشکده مهندسی صنایع کارشناس مرکز کامپیوتر
317 نوراللهی قدیرعلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کارشناس آزمایشگاه
318 نوروز امیر دانشکده مهندسی مکانیک تکنسین آزمایشگاه
319 نوروزپور یوسف آموزشهای تخصصی مسئول دفتر
320 نوروزی علی دانشکده مهندسی شیمی کارشناس مسئول آموزش
321 نوروزی ناو زاهد دانشکده فنی کاسپین کارشناس امور دانشجویی
322 نوری زهرا امور مالی کارشناس حسابداری
323 نوری جوکندان سیدمعراج دانشکده فنی کاسپین تکنسین
324 نوفرستی رویا امور مالی کارشناس حسابدار
325 نیک پی حمیدرضا دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس آزمایشگاه
326 نیک روش ابوالفضل امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 امین اموال
327 نیک نام نسرین انستیتو مهندسی نفت مسئول دفتر
328 هاشمی قصابسرائی سید محسن دانشکده فنی کاسپین کارشناس پژوهشی
329 هلچی یونس امور مالی کارشناس
330 وحیدی سیروس امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی ناظر خدمات
331 وظیفه دولت‌آبادی رضا امور مالی کارشناس
332 وفائی شیرازی نسرین امور پشتیبانی و فنی پردیس 2 مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
333 یدایی سیاهپوش حسن دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس مرکز کامپیوتر
334 یعقوبی بهروز امور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزی راننده