Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


کسب رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی، توسط دانشجوی دکتری مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی

1391/10/04

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی توانست رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی چهاردهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی را کسب کند.

به گزارش روابط‌عمومی پردیس،  رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی این جشنواره را مهندس ماشااله رضاکاظمی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، با ارایه طرح "توسعه مدل‌های انتقال جرم حاکم بر فرآیند جداسازی غشایی"  از آن خود نمود و از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.

روابط عمومی پردیس، این موفقیت را به ایشان، اساتید و همکاران دانشکده مهندسی شیمی و اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.