Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


تاریخ برگزاری امتحان معوقه

1391/10/27

براساس مصوبه جلسه مورخ 10/19/91 شورای معاونان آموزشی پردیس/ دانشکده‌ها مقرر گردید آزمون‌های مورخ 91/10/16 دانشگاه که به علت آلودگی هوا تعطیل رسمی اعلام شد به روز دوشنبه مورخ 91/11/2موکول گردد. بدیهی است اخذ امتحان با اطلاع‌رسانی دقیق به تمام گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها به جهت اعلام به دانشجویان ذیربط و انجام هماهنگی مربوط الزامی است.

درضمن اخذ امتحان پس از تاریخ 91/11/2 مجاز نمی‌باشد.