اخبار و مطالب

1

1


براساس یک رتبه بندی جدید، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، رتبه 56 جهان و رتبه اول کشور شد

1394/05/13

دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، براساس رتبه ‌بندی مؤسسه Usnews Education، با کسب رتبه 56 جهان در صدر دانشگاههای مهندسی ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشکدههای فنی، مؤسسه فوق که زیر نظر Thomson Reuter فعالیت می کند، در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است، رتبه بخش مهندسی دانشگاه تهران، یعنی دانشکده‌های فنی را، رتبه 56 جهان و رتبه اول در بین دانشگاههای مهندسی ایران اعلام نموده است و پس از دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 58، دومین دانشگاه ذکر شده در این فهرست است.

هم‌چنین در بخش موضوعی این نظام رتبه بندی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکدههای فنی، رتبه اول کشور و رتبه 100 جهان را کسب نموده است.

در بخش کلی نیز، دانشگاه تهران با کسب رتبه 360 جهان و دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه 377، دو دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه بندی هستند.

اطلاعات بیشتر در این پیوند قابل مشاهده است:  

http://www.usnews.com/education