اخبار و مطالب

1

1


انتصاب دکتر عبدالرضا صفری به عنوان رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری پردیس

1394/05/13

با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر عبدالرضا صفری، دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی، به عنوان رییس این دانشکده منصوب شد.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت 3 سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری پردیس مذکور، منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی انتصاب دکتر صفری را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.