Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


انتصاب دکتر فرزاد رجایی به سمت دبیر هیأت تحریریه IEEE

1393/1/24

به گزارش روابط‌عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر فرزاد رجایی سلماسی، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به سمت دبیر هیأت تحریریه IEEE Transcations on Industrial Electronics ، منصوب شد.

روابط عمومی پردیس انتصاب شایسته ایشان را به خانواده فنی تبریک می‌گوید.