اخبار و مطالب

DBA

DBA


 

پذیرش دانش‌پذیر

 

برای دومین دوره عالی مدیریت راهبردی کسب و کار DBA

در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 

تاریخ ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز  96/06/21

 

آئین‌نامه

اطلاعیه

فرم ثبت‌نام

 
 
 

 

 

 فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی

 

 oatp@ut.ac.ir

 

 ارسال فرمائید.

 

تلفن : 61119820- 88012629