دسترسی سریع

درباره معاونت

اموراداری و رفاه،امورمالی،امور پشتیبانی و دفتر فنی می باشد.شرح خدمات،فرم های مورد نیاز و اطلاعات تکمیلی در صفحه هر واحد ارائه شده و همچنین گزارش تصویری واحد ها در همین صفحه نمایش داده می شود.

 رستوران اساتید و کارکنان

1. طرح توسعه (دانشکده مکانیک)       2. پروژه آمفی تاترو سالن ورزشی              3. زمین چمن پردیس 2              4. سازه   بلوک D  

بهسازی کتابخانه پردیس مرکزی