همکاران واحد شاهد و ایثارگر

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

 

رزومه

            
تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 حجی بتول

کارشناس اموردانشجویی

88332712 hajji@ut.ac.ir