اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی

اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی


مجوز ادامه خدمت اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی بالای 5 سال

95/04/12

دستور نهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ9/12/94در خصوص مجوز ادامه خدمت اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی بالای 5 سال سابقه بشرح ذیل جهت استحضار، ابلاغ به همکاران ذینفع و اقدام مورد لزوم ابلاغ می گردد:

هیات  امناء پس از بررسی فهرست طولانی اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی دانشگاه تهران که بیش از 5 سال سابقه ماندن در این وضعیت های استخدامی را دارند، باستناد اختیارات بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر کرد:

1- تبصره ذیل به ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران اضافه گردد:

تبصره2: درصورتی که مراحل تبدیل وضعیت عضو هیات علمی در دانشگاه انجام شده و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال شده باشد، ادامه خدمت وی در وضعیت پیمانی تا تعیین تکلیف پرونده او بلامانع خواهد بود و نیازی به کسب مجوز تمدید سالیانه ندارد.

2- در اجرای بند الف مواد 13 و 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران به ترتیب تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی و نیز ادامه خدمت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی پس از سال پنجم، برای سال ششم با مجوز هیات رییسه دانشگاه برای سال هفتم با طرح و تصویب در کمیسیون دائمی و برای سال هشتم، صرفا با مجوز هیات امناء امکان پذیر خواهد بود.

3-برای اعضای هیات علمی پیمانی که تا تاریخ 95/1/1 بیش از 8 سال از خدمت آنها می گذرد در صورت تقاضای عضو، براساس ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی اقدام گردد(موضوع بخشنامه شماره 25606/155 مورخ 6/2/95). در غیر این صورت به این افراد یک سال مهلت داده شود تا شرایط تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را احراز نمایند. درصورت عدم احراز این شرایط پس از این مهلت، براساس بند ب ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی(خاتمه خدمت عضو) با ایشان رفتار خواهد شد.

4- برای اعضای هیات علمی که تا تاریخ 95/1/1 بیش از 8 سال از خدمت رسمی آزمایشی آنها می گذرد یک سال مهلت داده شود تا شرایط مندرج در ماده 14 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را احراز نمایند، در غیر اینصورت براساس بند «ب» و «ج»  ماده 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره های آن با آنها رفتار خواهد شد( موضوع بخشنامه شماره 219954/155 مورخ 2/9/92 ).

ضمنا توجه به تبصره 2 ماده 14 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در مورد بلامانع بودن ادامه خدمت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی( پس از پنج سال) که پرونده آنها در حال طی مراحل قانونی است، مجددا مورد تاکید قرار گرفت.