اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

امور پشتیبانی

امور پشتیبانی


" آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 - صبح روز پنجشنبه مورخ 95/03/06 "

95/03/16

" آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 - صبح روز پنجشنبه مورخ 6/3/95    

در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران - ساختمان مرکزی برگزار گردید. "