اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

امور پشتیبانی

امور پشتیبانی


" مزایده محدود بوفه های پردیس دانشکده های فنی برگزار شد"

95/06/17

مزایده بوفه های پردیس دانشکده های فنی در دو بخش مجزا (1 و 2) در مورخ 8/6/95 در محل سالن شورای پردیس فنی با حضور اعضای کمیسیون مناقصات و مزایده های دانشگاه  تهران برگزار شد که نتیجه آن :

1- به علت به حد نصاب نرسیدن پیشنهادها در بخش پردیس 2 مزایده تجدید گردید.

2- در بخش پردیس مرکزی آقای قطبی با مبلغ ماهانه  000/500/95 ریال به عنوان نفر اول برنده مزایده اعلام شد.