گزارش مالی دانشکده ها

گزارش مالی دانشکده ها 1395

 

دانشکده برق برق.pptx
دانشکده عمران عمران.pptx
دانشکده مکانیک مکانیک.pptx
دانشکده معدن معدن.pptx
دانشکده متالورژی متالورژی.pptx
دانشکده شیمی شیمی.pptx
نقشه برداری نقشه برداری.pptx
علوم مهندسی علوم مهندسی.pptx
دانشکده صنایع صنایع.pptx
فومن و کاسپین      

فومن و کاسپین.pptx

انستیتو نفت            pptx.انستیتو نفت