نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

فرم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی


فرم درخواست تبدیل وضعیت

93/08/05

باعنایت به اینکه در اجرای دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، موظف می باشند نسبت به تکمیل فرم های تبدیل وضع استخدامی به شرح پیوست اقدام نمایند.