پرسش های متداول

1- ذخیره مرخصی نیروهای قراردادی  طی سال چند روز است ؟

نیروی قراردادی ذخیره مرخصی ندارند و طی سال بمدت 30 روز می توانند از مرخصی  استفاده نمایند

2- میزان مرخصی ساعتی  طی یک روز چقدر است ؟‌

 

کمتر از 3 ساعت((2.59 

 

3- میزان مرخصی ساعتی  طی یک ماه چقدر است ؟

 

کمتر از 8 ساعت(7.59)

4- میزان مرخصی استعلاجی که نیازی به ارسال به کمیسیون پزشکی ندارد چه مدت است ؟

کمتر از 3 روز  و ضمنابیشتر از 3 روز به دانشگاه برای تایید ارسال میشود .

 

5- میزان ذخیره مرخصی کارمندان رسمی و پیمانی چقدر است ؟

 

15 روز مرخصی قابل ذخیره میباشد .

 

6- میزان مرخصی زایمان چقدر است ؟

 

6 ماه

 

7- ساعت شیردهی و مدت آن چقدر است ؟

 

 

از تاریخی که همکاران از مرخصی زایمان به محل خدمت خود مراجعه می نمایند  تا یک و سال و نیم کودک می باشد و ساعت شیردهی 1 ساعت در روز