همکاران دانشکده مهندسی عمران

 

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

    رزومه     تلفن تماس  پست الکترونیکی عکس
1 احمدی خطیر مونا

 

کارشناس دفتر

 

61112273  m.ahmadi.khatir@ut.ac.ir 
2 ارفعی چنگیز

 

تکنسین آزمایشگاه روسازی راه

 

  61113235 ch.arfaei@ut.ac.ir
3 اروئی داود

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

  61112181 dorooei@ut.ac.ir
4 اکبری زهرا

 

کارشناس پژوهشی-کارشناس آزمایشگاه های سیالات،محیط زیست و هیدرولیک  

 

  61112263
61112216
zakbary@ut.ac.ir
5 ایوزیان فرزانه

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

61112910 f.eivazian@ut.ac.ir
6 بستانی علیرضا

 

کارشناس آزمایشگاه مصالح ساختمانی

 

  61112236 bostani@ut.ac.ir
7 ثقفی مسعود

 

تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک

 

  61112216 saghafi-masood@ut.ac.ir
8 رحمانی داوود

 

کارشناس آزمایشگاه سازه

 

  66953926 d.rahmani@ut.ac.ir
9 زارع حمید

 

کارشناس آزمایشگاه سازه و مصالح ساختمانی

 

66953926 hzare@ut.ac.ir
10 سلیمی محمدعلی

 

کارشناس آزمایشگاه دینامیک خاک

 

  61113627 mo_salimi@ut.ac.ir
11 شکوری علیرضا

 

کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

 

  61112901 ashakoori@ut.ac.ir
12 قلی زاده بیرون نیلوفر

 

مسئول دفتر

 

66498981 ngholizadeh@ut.ac.ir
13 کاظمی اعظم

 

کارشناس آزمایشگاه محاسبات سریع

 

61113710 azkazemi@ut.ac.ir
14 محمدیه سیدوحید

 

کارشناس آزمایشگاه مصالح ساختمانی

 

61112236 mohammadieh@ut.ac.ir
15 مافی حسن

 

کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری،زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ

 

61112665

61112210

hassanmafi@ut.ac.ir
16 معظمی گودرزی فاطمه کارشناس آموزش 61112179 fmoazzami@ut.ac.ir
17 مینایی میثم کارشناس مرکز کامپیوتر   61113289 mminaei@ut.ac.ir
18 مسگری تقی مسئول امور اداری مرکز کامپیوتر   61113289 tmesgari@ut.ac.ir
19 رموزی سلمان کارپرداز دانشکده های مهندسی عمران و شیمی  

61113074

66967786

salman_romoozi@ut.ac.ir
20