همکاران دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

 

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

         

 رزومه   

      
تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 دهقان زاده نرگس

 

مسئول دفتر

 

  

82084184  ndehghanzade@ut.ac.ir  
2 سنکی شیما

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

   82084264  shsanki@ut.ac.ir
3 سلیمانی فاطمه

 

کارشناس آموزش

 

82084493

fsoleymani@ut.ac.ir
4 شفارودی آنیتا

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

82084491 ashafaroudi@ut.ac.ir
5 کاسب مولود

 

کارشناس

 

  82084185 molood_kaseb@ut.ac.ir
6 رضایی مسعود

 

مسئول سایت کامپیوتر

 

82084404 rezaeeim@ut.ac.ir