همکاران علوم پایه مهندسی

 

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

      رزومه    تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 میرزای فشمی معصومه

مسئول دفتر

 

66469809 

2174

mf.mirzaei@ut.ac.ir
2 حشمتی غلامعباس همایون

مسئول دفتر

 66469809 

2174

 

h-hechmati@ut.ac.ir
3 احسنی خیابانی فریبا

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی الگوریتم و محاسبات

 

61112172  fakhiyabani@ut.ac.ir
4 نباتی حمیده

 

کارشناس آموزش دروس

 

61112255 hnabati@ut.ac.ir
5 خزعلی علیرضا

 

کارشناس کامپیوتر/مجله

 

61112174 arkhazali@ut.ac.ir
6 بهرامی شیوا

 

کارشناس آموزش دروس عمومی

 

61112159 shbahrami@ut.ac.ir
7 جلالی میرکاظم مربی آموزشی آز فیزیک 2   61112252 mkjalali@ut.ac.ir
8 جهاندیده اکبر کارشناس آز فیزیک 1 61112249 aj@ut.ac.ir
9 محرمی زارع محمد کارشناس شبکه   61112220 moharami@ut.ac.ir
10 نجفی حسین تکنسین آز شیمی عمومی   61112231 mnajafi@ut.ac.ir
11 نصیری صادقلو حمید کارشناس آز فیزیک 1 61112249 hnasiri@ut.ac.ir
12 رضایی مرجان کارشناس آموزش فنی و حرفه ای در آز فیزیک 2 61112252 mrezae@ut.ac.ir
13 طبائی عقدائی سیدمحسن کارشناس سایت کامپیوتر 61112220 motabaei@ut.ac.ir