همکاران دانشکده فنی کاسپین

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

   رزومه    تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 احمدی سنگاچین احمد

 

مسئول فضای سبز

 

0182465-2601-3  
2 امیری شیراز فرزانه

 

حسابدار

 

0182465-2601-3 famirishiraz@ut.ac.ir
3 آزمون اعظم

 

مسئول حسابداری

 

0182465-2204 azmoon1353@ut.ac.ir
4 بخشی نژاد ویدا

 

مسئول مرکز کامپیوتر

 

0182465-2601-3 v_bakhshi@ut.ac.ir
5 پورداداش سنگده محمدرضا

 

مسئول دفتر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

0182465-2977 pordadash@ut.ac.ir
6 پورمحمد مهیندخت

 

مسئول خوابگاه خواهران

 

0182465-2525 m_pourmohamad@ut.ac.ir
7 خادمی ارده حافظ

 

مسئول تاسیسات خوابگاه ها

 

0182465-2606  
8 سادات مقرب سیده میترا

 

متصدی خوابگاه خواهران

 

0182465-2525 parsa_mersa@yahoo.com
9 سهرابی بیگزاد محله علیرضا

 

کارپرداز

 

0182465-2601-3  
10 سیدان خطبه سرا سیدحسن

 

کاردان امور اداری و فنی و پشتیبانی

 

0182465-2601-3 hassan seidan@ut.ac.ir
11 شهبازی ناهید مسئول روابط عمومی و کارشناس اداری 0182465-2601-3 n_shahbazi@ut.ac.ir
12 عارفی پشتیری مقدم صغری متصدی خوابگاه خواهران 0182465-2525  
13 عباسی رودکناری پیمان مسئول تاسیسات دانشکده   0182465-2601-3  
14 عباسی روشنده شهرام امور دفتری آزمایشگاه ها 0182465-2601-3 shahrama@ut.ac.ir
15 علی نیا مریان نعمت اله مسئول خوابگاه ها 0182465-2601-3 nalinia@ut.ac.ir
16 غلامیدوست ماسوله الهه کارمند آموزش 0182465-2601-3 e_gholamidost@ut.ac.ir
17 قسمت پور فرشته مسئول دفتر ریاست 0182465-2601-3 ghesmatpor@ut.ac.ir
18 لاجی زاد شیل سر رضا تاسیسات دانشکده 0182465-2601-3

 

 
19 لاجی زاد شیل سر مجید مسئول انبار 0182465-2601-3 m.lajizad@ut.ac.ir
20 مقدمی الکامی فاطمه کارشناس آموزش 0182465-2601-3 f_moghadami@ut.ac.ir
21 مقدمی مهرداد مدیر امور اداری 0182465-2601-3 moghadami@ut.ac.ir
22 نقوی هیبتی فردین کارشناس تغذیه و فرهنگی 0182465-2601-3 f.naghavi@ut.ac.ir
23 نوروزی ناو زاهد مسئول امور دانشجویی 0182465-2601-3 znoroozi@ut.ac.ir