نمایشگر یک مطلب

95/09/06

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره تلفن

ایمیل

عکس

1

محمدی خاناپشتانی

محمد

معاونت اجرایی

34734910-013

muhammadi_mu@ut.ac.ir

Description: C:\Users\miri\Desktop\index.jpg

2

مقیم علی آبادی

هوشیار

کارشناس آزمایشگاه

داخلی 128

haliabadi@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg?t=1407747985166

3

حسینی

سید افضل

مسئول امور اداری –پشتیبانی

34734905-013

داخلی 128

afzalhosseini@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg?t=1407747985125

4

میری

سید مهدی

مسئول مرکز کامپیوتر

34734906-013

داخلی 131

seyedmahdi_miri@ut.ac.ir

Description: C:\Users\miri\Desktop\miri.jpg

5

پور قاسم

کمیل

مسئول حراست دانشکده های فنی فومن و کاسپین

34734906-013

داخلی 142

k_pourghasem@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85.jpg?t=1407747985140

6

جهانگیری

هادی

کارشناس امور دانشجویی

34734916-013

داخلی 161

hjahangiri@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg?t=1407747985161

7

هاشمی قصابسرایی

محسن

مسئول امور دانشجویی

34734916-013

داخلی 124

m.hashemi82@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C.jpg?t=1407747985150

8

فرید خواه

فاطمه

مسئول امور آموزشی

34734915-013

داخلی 146

faridkhah@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87.jpg?t=1407747985135

9

پور ابراهیمی فومنی

مریم

 

کارشناس حسابداری

 

34734904-013

داخلی 144

m.pourebrahimi@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg?t=1407747985155

10

یوسف پور

مجید

 

امین اموال

 

34734919-013

داخلی 155

myousefpoor@ut.ac.ir

Description: C:\Users\miri\Desktop\majid yousefpoor.jpg

11

مولایی

راشد

 

مسئول کارپردازی

 

34734919-013

داخلی 154

rmolaei@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg?t=1407747985109

12

قزل باش

زینب

 

مسئول کتابخانه

34734922-013

داخلی 160

ghezelbash@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%20%D9%82%D8%B2%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4.jpg?t=1407747985120

13

حقیقت

لیلا

 

کارشناس آموزش 

34734915-013

داخلی 145

lhaghighat@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA.jpg?t=1407747985145

14

صابری خواه

الهام

 

مسئول آزمایشگاه شیمی

34734902-013

داخلی 149

esaberikhah@ut.ac.ir

Description: http://eng.ut.ac.ir/documents/962115/2417124/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87.jpg?t=1407747985130

15

صفادیده

آرش

اپراتور پشتیبانی

34734905-013

داخلی 127

arashsafadideh@ut.ac.ir

Description: C:\Users\miri\Desktop\safadideh.jpg

16

بزرگی

سلیمان

مسئول امور خدمات و فضای سبز

34734905-013

داخلی 161

solibozorgi@ut.ac.ir

Description: C:\Users\miri\Desktop\bozorgi.jpg

17

قاسم نژاد

زهرا

مسئول دفتر ریاست

34733151-013

داخلی 103

z.visheka@ut.ac.ir

Description: C:\Users\miri\Desktop\download.png