همکاران امور اداری و رفاه

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

  رزومه    تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 کربلایی طیبه

 

رییس امور اداری و رفاه

 

  66498985 -61112218 t.karbalaee@ut.ac.ir 
2 صحیفی کورش

 

کارشناس امور اداری

 

66498985 -61112218 k.sahifi@ut.ac.ir 
3 روح افزا فاطمه

 

کارشناس امور اداری

 

66498985 -61112218 froohafza@ut.ac.ir 
4 غلام جعفری رقیه

 

کارشناس امور رفاهی

 

61113621 rghjafari@ut.ac.ir 
5 توکلی یرکی فاطمه

 

مسئول دفتر

 

66498985 -61112218 f_tavakoli@ut.ac.ir 
6 مقیمی شعار سوگل

 

کارشناس حضور و غیاب

 

  61113605 s.moghimi@ut.ac.ir 
7 کریمی مهدی

 

مسئول امور پیگیری و بایگانی

 

66498985 -61112218 mkarimi1352@ut.ac.ir