مسئول دبیرخانه

 رضا میرزای فشمی

     داخلی 2279

 

معرفی دبیرخانه

                                              

 

فعالیت های این واحد شامل :

 

ارسال نامه ها  و مراسلات پستی بخش های مختلف پردیس می باشد.

 

در این راستا نامه های خارج سازمانی از اداره پست تحویل گرفته شده و پس از تفکیک توزیع می گردد.نامه های

 

داخلی نیز در دو بخش داخل واحد های پردیس و دانشگاه وخارج از دانشگاه دسته بندی و ارسال می گردد.