ناظر فضای سبز پردیس

جعفری

         داخلی 4200

 

معرفی واحد

                                              

 

این واحد نگهداری و زیبا سازی فضای سبز اطراف پردیس مرکزی و پردیس 2

 

دانشکده های فنی را به عهده  داشته و فعالیت های زیر را به انجام می رساند:

 

- هرس چمن ها ، درخت و درختچه ها

 

- آبیاری فضای سبز

 

- کاشت گل های زینتی و فصلی و نگهداری از آنها

 

- کود دهی و سم پاشی مرتب فضا های سبز و درختان موجود

 

- کاشت و واکاری چمن،کاشت درخت وگل ها در فضاهای جدید الاحداث

 

- نظافت محوطه پردیس و جمع آوری ضایعات و نخاله ها

 

- نگهداری گلدان های داخل ساختمان