مسئول اداره اموال و انبار پردیس

       رمضانعلی رمضانپور

داخلی پردیس مرکزی 3626

داخلی پردیس2  15-9813

 

 

معرفی اداره اموال و انبار

                                              

 

فعالیت های این واحد شامل:

 

-  کنترل ورود و خروج اموال

 

- کنترل موجودی اجناس اموالی و مصرفی

 

- نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی اموال

 

- تنظیم صورت موجودی مانده اموال در آخر هر سال

 

- ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی، طبق مقررات مربوطه

 

- تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

 

- نگهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا ازبین رفته، طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

 

- تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویل آنها به انبار مطابق با نمونه اصلی

 

- رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و درخواست تجهیز انبار با تجدید سفارش

 

- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار

 

- نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارها

- انجام اقدامات لازم به منظور مراقبت موجودیها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از خرابی آنها و تامین وسایل حفاظتی مورد نیاز

-اقدام به فروش اجناس و ابزار فرسوده براساس ضوابط و مقررات مربوط

 

-طبقه بندی و تنظیم و کد گذاری کالا و اجناس وارده به انبار

-انجام سایر امور محوله در حدود وظایف طبق دستور مقام مافوق تحویل جنس از انبار به متقاضیان