مسئول مرکز مخابرات پردیس

هاشم اعلایی

        داخلی 4444

 

معرفی واحد

                                              

 

فعالیت های این واحد شامل:

 

- نگهداری از تجهیزات مخابراتی

 

- پاسخگویی و ارتباط دهی در خصوص تلفن های داخلی و خارج از مجموعه پردیس

 

- نصب و راه اندازی خطوط جدید داخلی و مستقیم ضمن هماهنگی با مرکز مخابرات

منطقه و ارائه سرویس های لازم

 

- تعویض و تعمیر قطعات مخابراتی و خط های تلفن پردیس

 

- اخذ و گزارش هزینه تلفن های پردیس

 

- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به رییس اداره پشتیبانی و امورفنی پردیس