کارشناس تغذیه

                                                             

 

 امیر خزلی

  داخلی 2851

 

معرفی واحد

                                              

 

فعالیت های این واحد شامل:

 

      - ارائه خدمات تغذیه به کارکنان و اساتید و نظارت بر کیفیت، کمیت و بهداشت آن در سلف سرویس ها و تالار پردیس2

 

- صدور کارت تغذیه ،افزایش اعتبار،تسویه حساب و نیز وظیفه نظارت بر پیمانکارسلف سرویس  و تالار

 

- تنظیم برنامه های ماهانه و فصلی

 

- اجرای برنامه های آموزش غیر مستقیم به مشتریان به منظور ترغیب آنان به مصرف غذاهای سالم و مغذی

 

- ارائه نظرات مشورتی در زمینه امور تغذیه به واحدهای اجرایی

 

- نظارت بر تهیه و نگهداری، پخت، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذایی و با در نظر گرفتن مقررات مربوطه

 

- نظارت بر انتخاب، سفارش و تحویل مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت موادغذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی

 

 -تاییدصورتحساب پیمانکار سلف اساتید وتالار


-ارسال کسورات سلف به حسابداری پردیس و اعمال آن در سیستم تغذیه


 -نظارت بر برگزاری مراسم،ولیمه، مهمانی های خانوادگی ،سمینار و گردهمایی های تالار پردیس 2