مسئول

مهرداد قاسم نژاد

  داخلی 4171    

 

نگهداری ساختمان

                                              

 

وظیفه نگهداری ابنیه،بازسازی و تعمیرات ساختمانی به عهده این بخش است.