مسئول برگزاری

طیب نژاد علیجانی

  61112851-82084270

 

معرفی

                                              

شامل مناقصه های مربوط به کارهای عمرانی،خرید اموال، نگهداری تاسیسات،سلف اساتید،سلف دانشجویی،نگهداری

 

تاسیسات گازو مزایده های فروش اموال اسقاطی،چاپ و تکثیرواجاره بوفه ها می باشد.

 

کلیه مناقصه ها و مزایده ها مطابق با آیین نامه معاملاتی دانشگاه تهران و سایرقوانین جاری کشور انجام می پذیرد.

 

اخبار مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات در صفحه اصلی سایت معاونت اداری ومالی پردیس درج و اطلاع رسانی می گردد.