مسئولین

احمد کاظمی

سیروس وحیدی

  پردیس 2

 پردیس مرکزی

داخلی 4500

    داخلی 2166

 

معرفی واحد خدمات

                                              

 

فعالیت های این واحد شامل :

 

- انجام فعالیتهای مربوط به حفظ بهداشت و نظافت فضاهای پردیس شامل کلاسها، راهروها، اتاق ها،سرویس های بهداشتی


- سرویس دهی آبدارخانه و پذیرایی از میهمانان پردیس و جلسات


 - کنترل کار کلیه کارکنان تحت سرپرستی به منظور حسن انجام امور و ایجاد هماهنگی بین کار آنها


- جابجایی لوازم وتجهیزات و همکاری با برنامه های پردیس مانند همایش ها، جشنها و...