مسئولین واحد نقلیه

 بهروز یعقوبی

امیر محمد جعفری

پردیس

 پردیس 2

  داخلی 3216

   داخلی 4500

 

معرفی واحد نقلیه

                                              

 

 

 

 فعالیت های این واحد شامل :

 

- پاسخگویی به نیاز های خودرویی واحدهای مختلف اداری برای انجام ماموریت های اداری

 

- ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به کارکنان و مدیران

 

- ارائه خدمات حمل و نقل برون شهری جهت انجام بازدیدهای دانشجویی

 

- حمل و نقل افراد- مصالح – تجهیزات – کالاها و سایر محصولات، متناسب با ظرفیت خودرو در داخل و خارج شهر طبق دستورات و ماموریتهای محوله


  -دریافت و تحویل محموله ها طبق بارنامه و مشخصات مربوطه


  -تهیه و ارائه صورت وضعیت انجام خدمات حمل و نقل به رییس اداره پشتیبانی وامورفنی جهت تایید

 

نظارت وکنترل خودروهای پردیس و در صورت لزوم انجام تعمیرات لازم