کارشناس

طاهر   اسکندری

   داخلی 2804

 

معرفی

                                              

 

وظیفه ایجاد و نگهداری سایت معاونت اداری و مالی پردیس با همکاری واحد های تابعه بر عهده این بخش است.