ریاست

یعقوب قلی پور

طیب نژاد علیجانی

رییس دفتر فنی

جانشین رییس

داخلی2-4601

داخلی 4270

 

معرفی واحد

                                              

 

 فعالیت های این واحد شامل :

 

- نظارت برفعالیت های عمرانی و احداث بناهای جدید در پردیس دانشکده های فنی

 

- انتخاب مشاور ذی صلاح جهت انجام امور طراحی پروژه های ساختمانی


- رسیدگی و کنترل صورت وضعیت های مشاوران و پیمانکاران پروژه های ساختمانی


- نظارت بر عملیات ساختمانی و بازدید های منظم از انجام کار


- برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات ساختمانی


- تحویل زمین یا پروژه به پیمانکار

 

- تهیه برآورد قیمت برای انجام امور ساختمانی

 

- برقراری ارتباط لازم میان مشاوران، پیمانکاران و کارفرما

 

- ارایه خدمات مهندسی در رابطه با ساختمان و تاسیسات

 

- ارایه گزارش های لازم در راستای تامین بودجه عمرانی

 

- بررسی نقشه ها و مدارک فنی در طول فازهای مختلف مطالعه، طراحی و اجرا و اظهار نظر کارشناسی

 

- اجرای بخش هایی از پروژه که توجیه فنی و اقتصادی جهت ارجاع کار به پیمانکار وجود ندارد