همکاران امور مالی

نام خانوادگی

نام

سمت

تلفن تماس

پست الکترونیکی

 

عزیزی فر

رضا

معاون مدیر کل امور مالی دانشگاه
در پردیس دانشکده های فنی

61112241
61114274

azizifar@ut.ac.ir

عبدالمالکی

رضا

معاون اداره حسابداری

61114450

r.abdolmaleki@ut.ac.ir

جمشیدی

لیلا

معاون اداره حسابداری

 

61112241

 

Leila_jamshidi@ut.ac.ir

حیدری

علیرضا

کارشناس مسئول حسابداری

61112241

a.r.heydari@ut.ac.ir

مرتضوی

فریبا

کارشناس مسئول حسابداری

61112241

Fmortazavi50@ut.ac.ir

نعمتی

مریم

کارشناس حسابداری

61112241

Nemati.m@ut.ac.ir

آجورلو

حسن

کارشناس حسابداری

61112241

hassanajorlou@ut.ac.ir

علیزاده مدنی

مهدیه

کارشناس حسابداری

61112241

alizadehmadani@ut.ac.ir

نوفرستی

رویا

کارشناس حسابداری-
رئیس حسابداری دانشکده علوم مهندسی

61112241

rnoferesti@ut.ac.ir

پورقاسم

احسان

کارشناس حسابداری

61112853

E.poorghasem@ut.ac.ir

رضاپور

عبدالرحیم

کارشناس حسابداری

61112241

arezapoor@ut.ac.ir

عظیمی

سیده فریبا

رئیس حسابداری دانشکده های مهندسی
 معدن – نقشه برداری – صنایع

61114392
61114298

fariba.azimi@ut.ac.ir

نوری

زهرا

رئیس حسابداری دانشکده های مهندسی
عمران و شیمی

61113604

noori.z@ut.ac.ir

زهره وند

جعفر

رئیس حسابداری دانشکده های مهندسی
متالورژی و مکانیک

61119912

jzohrevand@ut.ac.ir

قربانی دره زنگی

فریبرز

رئیس حسابداری دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر

61114325

 

 

آزمون

اعظم

رئیس حسابداری دانشکده کاسپین و فومن

01344608204

azmoon1353@ut.ac.ir

معظمی گودرزی

حمیدرضا

کارشناس حسابداری

61114278

hmoazami@ut.ac.ir

 

پورعلی

مینا

مسئول دفتر امور مالی

61112241

minapourali@ut.ac.ir