همکاران اداره پشتیبانی و امورفنی

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

    

رزومه

         
تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 نژاد علیجانی طیب

 

رییس اداره پشتیبانی و امورفنی

 

 

پشتیبانی پردیس مرکزی:

66414973- 61112851

 

پشتیبانی پردیس 2:

88008839 - 82084270

talijani@ut.ac.ir
2 وفایی شیرازی نسرین

 

مسئول دفتر پردیس 2

 

88008839 - 82084270

nvafashirazi.47@ut.ac.ir
3 ذوقی شیرین

 

مسئول دفتر پردیس مرکزی

 

  61112851 shirinzoghi@ut.ac.ir
4 قاسم نژاد مهرداد

 

 

معاون اداره پشتیبانی وامورفنی

 

 

  
82084171-091220258556 ghasemnejad@ut.ac.ir
5 خان پور کنزق فرهنگ

 

کارشناس ناظر پشتیبانی

پردیس مرکزی

 

  61113613 f-khanpour@ut.ac.ir
  جعفری   ناظرفضای سبز   61114200  
8 خزلی امیر

 

کارشناس تغذیه

 

  61112851    
9    

 

       
10 جعفری امیرمحمد

 

ناظر حفاظت فیزیکی وامورنقلیه

 

09125427567

jafari_58@ut.ac.ir
11 جلیلوند محمدکرم

 

کارپرداز پردیس مرکزی

 

  61113614 m.jalilvand@ut.ac.ir
12 سیرائی جواد

 

کارپرداز پردیس 2

 

  61112166 javadsiraei@ut.ac.ir
13 علایی هاشم

 

مسئول مرکز مخابرات

پردیس 2

 

82084444-09124578789 h_alaei@ut.ac.ir
14 رضایی زبیده

 

کارمند مرکز مخابرات پردیس 2

 

82084001-82084002

82084003

zrezaee1363@gmail.com
15 رمضانپور رمضانعلی

 

مسئول اداره اموال پردیس

 

 

82089814-82089815

61113626

 
16 سیرائی علی       امین اموال پردیس مرکزی   61112239 siraei@ut.ac.ir
17 آقامحسنی فشمی حسین       انباردار پردیس مرکزی   61112239 aghamohseni8081@ut.ac.ir
18 نیک روش ابوالفضل امین اموال پردیس 2   82089815 a_nikravesh@ut.ac.ir
19              
20 کامیار معین کارمند اداره پشتیبانی و
امور فنی پردیس 2
  61114500-09112480639 kamyar.moien@ut.ac.ir
21 کردفروشانی وحید انباردار   82089812-09351968262 vahid.kf@ut.ac.ir
22 میرزای فشمی رضا مسئول نامه رسانی   61112279 remirzaei@ut.ac.ir
23 آقا شاهی علی اکبر نامه رسان   61112279 aghashahi@ut.ac.ir
24              
25 نجف پور نصرت نامه رسان   61112279 najafpor@ut.ac.ir
26 خیری اباصلت نامه رسان   82084409-09192064331 khairi@ut.ac.ir
27 وحیدی سیروس ناظر خدمات پردیس مرکزی   61112166 s.vahidi@ut.ac.ir
28 کاظمی احمد ناظر خدمات پردیس 2   82084200-09191255180 kazemi_a@ut.ac.ir
29 یعقوبی انزابی بهروز مسئول نقلیه   61113216 byaghobi@ut.ac.ir
30 کریمی سیف اله راننده   61113216 s.karimi@ut.ac.ir
31 حاجی حسن مسعود راننده   61113216 m.hasan@ut.ac.ir
32 نقی زاده سیدلر قادر پیگیری امور پشتیبانی و سلف اساتید   61113606 naghizadeh92@ut.ac.ir