معاون اداری و مالی

دکتر حسین عبدی زاده

         61112804

          66462757

 

واحدهای تابعه

پیشنهاد و انتقاد

بازدید کننده گرامی
هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد از معاونت اداری و مالی را دراین قسمت می توانید درج نمایید
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.

معرفی معاونت اداری و مالی

هر سازمان به منظور ایجاد شرایطی جهت تحقق فعالیتهای اصلی، همواره نیازمند سازماندهی یک سری فعالیتهای

 

پشتیبانی می باشد. نتایج فعالیت‌های پشتیبانی اغلب به منظور استفاده در خارج از سازمان نبوده و به نوعی به

 

مشتریان داخلی سازمان هم خدمت ارائه می نمایند. پردیس دانشکده های فنی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و

 

این معاونت جهت ارائه خدمات اداری مالی به سایر معاونت ها، دانشکده ها، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان پردیس

 

دانشکده های فنی سازماندهی شده است. خدمات امور اداری و رفاهی پرسنل، مالی، پشتیبانی، نظارت بر فعالیتهای

 

طرح و توسعه عمرانی در پردیس مرکزی، پردیس 2، کاسپین و فومن و کلیه فعالیتها در معاونت اداری مالی پردیس

 

دانشکده های فنی انجام می پذیرد.

 

شرح امور

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و ارائه راهنمائیهای لازم  و هماهنگی با معاونت های پردیس
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها اعم از عمرانی، طرح و توسعه، امور تاسیساتی، تعمیراتی و فضای سبز محوطه در چارچوب مقررات مربوط
 • برآورد میزان مخارج  و تخصیص بودجه پردیس با همکاری دفتر نظارت و برنامه ریزی
 • نظارت بر اجرای طرح های مصوب طرح و توسعه، عمرانی و تاسیسات طبق مقررات مربوط
 • نظارت نحوه استفاده از اعتبارات عمومی و اختصاصی پردیس
 • تعیین خط مشی اجرایی پردیس در امور اداری و مالی و نظارت بر حسن انجام کار
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم از فعالیت های انجام شده بصورت سالیانه
 • نظارت بر تهیه و تدارک نیازهای پردیس و نظارت بر انجام کار
 • نظارت بر تامین احتیاجات پرسنلی و امور مربوط به خدمات عمومی ورفاهی

 • عضویت در شورای معاونین دانشگاه

 • ریاست شورای معاونین اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی

 • مدیریت ارشد پروژه مدیریت کیفیت پردیس دانشکده های فنی