معرفی واحد

اجرای خط مشی تعیین شده توسط رییس محترم و معاون محترم اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام امور اداری و رفاه در پردیس دانشکده های فنی بر عهده امور اداری و رفاه می باشد. این اداره به دو بخش امور اداری و امور رفاهی تقسیم می شود که اهم فعالیت ها در حوزه های مذکور، به شرح ذیل می باشد:

 

بخش امور اداری ( اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی، امریه، حضور و غیاب )

 

 اعضای هیات علمی:

 • صدور احکام افزایش حقوق، استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقاء، انتصاب و ترفیع و انجام مکاتبات مربوط و پیگیری
 • صدور احکام ماموریت های فرصت مطالعاتی، پژوهشی و شرکت در کنفرانس ها
 • صدور احکام برقراری و قطع فوق العاده ها
 • صدور احکام مرخصی بدون حقوق، مرخصی تابستانی و ذخیره و بازخرید مرخصی پست های اجرایی
 • صدور گواهی اشتغال و معرفی نامه
 • اطلاع رسانی آیین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای غیر هیات علمی:

 • صدور احکام افزایش حقوق، استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقاء، دریافت پایه، عائله مندی و اولاد
 • صدور احکام برقراری و قطع فوق العاده ها
 • معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پست سازمانی
 • صدور گواهی اشتغال و معرفی نامه ها
 • ارزشیابی کارکنان و پیگیری امور مربوطه در دانشگاه
 • تهیه و ارسال گزارش به واحدهای مختلف بر حسب نیاز
 • امور مربوط به برپایی جشن های کارکنان دانشگاه و پردیس و انتخاب کارمند نمونه

امریه:

 • سهمیه بندی امریه واحدها
 • مکاتبات مربوط به جذب و اشتغال امریه
 • مکاتبات مربوط به ترخیص امریه با وحدهای مربوطه
 • صدور گواهی اشتغال

 

حضور و غیاب:

 • ثبت تردد کارکنان و امریه
 • ثبت مرخصی ها با هماهنگی مدیریت نیروی انسانی و رفاهی دانشگاه
 • گزارشات مربوط به اضافه کار و کارانه
 • اعلام ذخیره و بازخرید مرخصی ها

    بخش اموررفاهی

 • مکاتبات مربوط به معرفی کارکنان جهت دریافت وام های تجارت، ضروری، طرح الماس، صندوق رفاه و بانک ملت براساس بخشنامه های صادره از طرف دانشگاه و سهمیه موجود
 • امور بیمه تکمیلی شامل دریافت مدارک اعلام خسارت، بررسی مدارک و رفع نواقص، ارسال به بیمه مرکزی جهت دریافت خسارت و اطلاع رسانی به کارکنان درخصوص واریز هزینه ها و بخشنامه های بیمه تکمیلی
 • امور مربوط به سفر کارکنان براساس بخشنامه های صادره از دانشگاه
 • امور مربوط به ارزاق کارکنان شامل تهیه لیست و توزیع ارزاق
 • فرزندان ممتاز براساس بخشنامه صادره از دانشگاه
 • امور مربوط به دریافت آرم طرح ترافیک
 • لباس فرم کارکنان
 • تهیه گزارشات و آمارهای درخواستی رییس محترم پردیس و معاون محترم اداری مالی پردیس