اسامی ممیزین

 ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

 

رزومه

            
تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 نژادعلیجانی دافچاهی طیب

 سرممیز 

 

66414973- 61112851

talijani@ut.ac.ir
2        

 

   
3              
4 ترکانی مریم

ممیز

61114601

mtorkani@ut.ac.ir
5 تقی دخت محمدرضا

ممیز

 

61112268

   
6    

 

       
7 جمشیدی لیلا

ممیز

  61112241    
8              
9 عزیزی فر رضا

 

ممیز

 

  61112241-61114274 azizifar@ut.ac.ir
10 علیزاده محمدتقی

 

ممیز

 

 

61114434-88339680

mtalizadeh@ut.ac.ir
11 قاسم نژاد مهرداد

 

ممیز

 

  82084171-091220258556  ghasemnejad@ut.ac.ir 
12 کربلایی طیبه

ممیز

  66498985 -61112218 t.karbalaee@ut.ac.ir