همکاران دفتر فنی

 

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

    

رزومه

         
تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 قلی پور یعقوب رییس

88225365

61114601
 

ygholipour@ut.ac.ir
2 نژاد علیجانی طیب

 

جانشین رییس

 

 

 

 

 

88008839

61114270

 

 

talijani@ut.ac.ir
3  
 
       
4 ایمان بخش محمد

 

کارشناس عمران

 

88225365

61114601

m_imanbakhsh@ut.ac.ir
5 ترکانی مریم

 

 

کارشناس معماری

 

 

  

88225365

61114601

mtorkani@ut.ac.ir