همکاران دفتر ریاست

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 پرتوی شایان اکرم

 

مسئول حوزه ریاست

پردیس دانشکده های فنی

 

66409774 akramshayan@ut.ac.ir
2 قاسمی فرشته

 

مسئول ثبت حوزه ریاست

پردیس دانشکده های فنی

 

66409774 ghasemi88@ut.ac.ir
3 اسکندری طاهر

 

مسئول دفتر معاون اداری و مالی

پردیس دانشکده های فنی

 

66462757 teskandari@ut.ac.ir