همکاران دانشکده مهندسی معدن

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

 

رزومه

            
تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1              
2 میر محمدی نیره السادات

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

88631202

داخلی 4282

mir@ut.ac.ir
3 قنبر زاده دشتی مینو

کارشناس آز ژئو شیمی

4395 mghanbarzad@ut.ac.ir
4 فرشیان افسانه

کارشناس  فرابری داده ها

 

88225385

داخلی 4263 و 4557

farshian@ut.ac.ir
5 کیانی فرد الهه

کارشناس آموزش

 

88225347

داخلی 4235

e_kianifard@ut.ac.ir
6 جوزانی کهن گلناز

کارشناس آز اشعه ایکس

  4291 gjkohan@ut.ac.ir
7 شکرزاده مریم

کارشناس آز کانی شناسی نوری و مینرالوگرافی

  4554 m.shokrzadeh@ut.ac.ir
8 مصطفی زاده منصور

کارشناس آز سنگ شناسی

    

4560 mmostafa@ut.ac.ir
9 ابدالی محمد

 

کارشناس آز مکانیک سنگ

 

4240 ebdali63@ut.ac.ir
10 نعمتی حکمت

 

کارشناس آزمایشگاه مقاطع صیقلی

 

  4244 he_nemati@ut.ac.ir
11 حسینی سید مجتبی

 

تکنسین آز کانه آرائی

 

  4289 k.mosaffer@yahoo.com
12 رمضی محمد علی

 

تکنسین آز کانی شناسی

  4231 ramzi@ut.ac.ir
13 قربانی علی

 

کارشناس آز کانه آرائی

 

  4289 aghorbani12@yahoo.com
14 محمد خانی رضا

 

کارشناس آز مهندسی زمین

 

  4237 rmohammadkhani@ut.ac.ir