کارشناس مدیریت کیفیت

 

 

 

تلفن تماس: 82084300

معرفی واحد

معاونت اداری مالی جهت ارائه خدمات با کیفیت و منطبق با خواست ارباب رجوع اقدام به تعریف و مستندسازی فرایندهای ارائه خدمت نموده و با شناسایی نیازهای ارباب رجوع، سعی در بهبود فرایندها داشته است. بکارگیری مکانیزم ارزیابی رضایت ارباب رجوع و استفاده از چک لیستهای مرتبط و کانالهای ارتباطی دیگر با مشتریان خدمات پشتیبانی پردیس دانشکده های فنی، نمونه بارزی از دریافت بازخوردها و استخراج مقادیر کمّی از رضایت دریافت کنندگان خدمات می باشد. این بازخوردها سازمان را در بهبود فرایندها و هدایت منابع به سمت جلب رضایت ارباب رجوع سوق می دهد. همچنین جهت ایجاد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد جهانی ISO 9001:2000 را الگوی خود قرار داده که در اردیبهشت ماه 1387 موفق به اخذ گواهینامه نیز گردید.

این مدیریت آموزش، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت حوزه ریاست و معاونت اداری و مالی پردیس را به عهده دارد.


خلاصه ای از فعالیت های ما:

 •  پیاده سازی الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
   
 •   کنترل، تعریف و اجرای اهداف کیفی در واحدهای معاونت اداری و مالی و حوزه ریاست پردیس
   
 •   مدیریت و برنامه ریزی ممیزیهای داخلی
   
 •   پیگیری اجرای اقدامات اصلاحی منتج از ممیزیهای داخلی
   
 •   جمع آوری و تحلیل گزارشات و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت
   
 •   بررسی مستندات و بازنگری و توزیع نسخ آنها و کنترل یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت
   
 •   پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی تعریف شده
   
 •  کنترل اثربخشی و کارایی فرایندهای ارائه خدمت در حوزه ریاست و معاونت اداری و مالی
   
 •   نظر سنجی از ارباب رجوع حوزه ریاست و معاونت اداری و مالی
   
 •   دریافت شکایات و رسیدگی به آنها در معاونت اداری و مالی
   
 • پیگیری برای برگزاری کلاس های آموزشی جهت ارتقاء کارایی نیروهای حوزه اداری و مالی