پرسنل

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

شرح وظایف

 

تلفن

1

 

جناب آقای رضا عزیزی فر

  • معاون اداره حسابداری امور مالی پردیس دانشکده های فنی
  • مسئول حسابداری طرح های پژوهشی کاربردی پردیس فنی

4274

2

سرکار خانم فریبا مرتضوی

  • امور حسابداری حوزه معاونت پژوهشی

 

4450

3

جناب آقای حمید رضا معظمی

  • امور حسابداری حوزه معاونت پژوهشی

 

4278