فرم های مورد نیاز هیئت علمی

   طرح پژوهشی بنیادی

 

   برنامه جامع تحقیقات

 

   شرکت در همایش های بین المللی و ماموریت پژوهشی

 

   طرح حمایت از پایان نامه/رساله

 

   ثبت اختراع

 

   گرنت

 

   دوره تحقیقاتی پسادکتری

 

   طرح پژوهشی کاربردی

 

   قطب های علمی

 

   ترجمه کتاب 

 

   تالیف کتاب

فرم های مورد نیاز دانشجویان